วิธีทำงานโดยเปิดไฟล์แล้วอ่านทีละบรรทัด

เราสามารถใช้วิธี: inputfile = open(filename) for line in inputfile: work_on_the_line เช่นโค้ดข้างล่างเปิดไฟล์ /usr/share/dict/words แล้วอ่านทีละบรรทัด โดยที่แต่ละบรรทัดอยู่ในตัวแปร word ด้วยคำสั่ง for word in inputfile:

In [1]:
#นับคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร e หรือ E
inputfile = open('/usr/share/dict/words') #เปิดไฟล์ที่มีคำภาษาอังกฤษบรรทัดละหนึ่งคำ
count = 0 #เริ่มนับ ยังไม่่เจออะไรเลย ดังนั้น count = 0
for word in inputfile: #อ่านเข้ามาทีละบรรทัด เก็บบรรทัดไว้ในตัวแปร word
  word = word.strip() #strip() จะลบตัวอักษรที่มองไม่เห็น (white spaces) ด้านหน้าและด้านหลังของคำ รวมถึงตัวอักษรขึ้นบรรทัดใหม่ (newline, \n)
  if word.startswith("e") or word.startswith("E"): #ถ้าเจอบรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย e หรือ E ให้นับเพิ่มเข้าไปใน count
    #print(word)
    count = count + 1
print(f"Number of words is {count}") #รายงานผลนับใน count
Number of words is 8736

ตัวอย่างหาว่าตัวอักษรแต่ละตัวขึ้นต้นคำภาษาอังกฤษกี่คำ

In [2]:
#วิธีนี้อ่านไฟล์ /usr/share/dict/words ซ้ำๆถึง 26 รอบ
for letter in "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz":
  inputfile = open('/usr/share/dict/words')
  count = 0
  for word in inputfile:
    word = word.strip()
    if word.startswith(letter):
      count = count + 1
  print(f"There are {count} words starting with the letter {letter}")
  
  
There are 14537 words starting with the letter a
There are 9675 words starting with the letter b
There are 17406 words starting with the letter c
There are 9946 words starting with the letter d
There are 7818 words starting with the letter e
There are 6382 words starting with the letter f
There are 5843 words starting with the letter g
There are 7889 words starting with the letter h
There are 8303 words starting with the letter i
There are 1158 words starting with the letter j
There are 1735 words starting with the letter k
There are 5211 words starting with the letter l
There are 10709 words starting with the letter m
There are 6098 words starting with the letter n
There are 7219 words starting with the letter o
There are 22171 words starting with the letter p
There are 1075 words starting with the letter q
There are 8955 words starting with the letter r
There are 22759 words starting with the letter s
There are 11389 words starting with the letter t
There are 16179 words starting with the letter u
There are 3079 words starting with the letter v
There are 3607 words starting with the letter w
There are 293 words starting with the letter x
There are 532 words starting with the letter y
There are 719 words starting with the letter z
In [3]:
#วิธีนี้อ่านไฟล์ /usr/share/dict/words รอบเดียว
#ใช้ตัีวแปร count แบบประเภท dictionary (หรือเรียกอีกอย่างว่า hashed table)
inputfile = open('/usr/share/dict/words')
count = {} # {} แปลว่า count เป็น dictionary สามารถถูกอ้างอิงด้วยตัวอักษรและอื่นๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขแบบถ้า count เป็น array
lowercase_letters = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" #อักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว
for letter in lowercase_letters:
  count[letter] = 0 #เริ่มต้นให้จำนวนคำของทุกตัวอักษรเป็นศูนย์ก่อน
for word in inputfile:
  word = word.strip()
  for letter in lowercase_letters:
    if word.startswith(letter):
      count[letter] += 1 #เหมือนกับ count[letter] = count[letter] + 1
for letter, count in count.items(): 
  print(f"There are {count} words starting with the letter {letter}")
  
There are 14537 words starting with the letter a
There are 9675 words starting with the letter b
There are 17406 words starting with the letter c
There are 9946 words starting with the letter d
There are 7818 words starting with the letter e
There are 6382 words starting with the letter f
There are 5843 words starting with the letter g
There are 7889 words starting with the letter h
There are 8303 words starting with the letter i
There are 1158 words starting with the letter j
There are 1735 words starting with the letter k
There are 5211 words starting with the letter l
There are 10709 words starting with the letter m
There are 6098 words starting with the letter n
There are 7219 words starting with the letter o
There are 22171 words starting with the letter p
There are 1075 words starting with the letter q
There are 8955 words starting with the letter r
There are 22759 words starting with the letter s
There are 11389 words starting with the letter t
There are 16179 words starting with the letter u
There are 3079 words starting with the letter v
There are 3607 words starting with the letter w
There are 293 words starting with the letter x
There are 532 words starting with the letter y
There are 719 words starting with the letter z

ทำผลลัพธ์ให้เหมาะกับให้คอมพิวเตอร์ไปประมวลผลต่อ

ตัวอย่างด้านบนพิมพ์ผลลัพธ์แบบเหมาะให้คนอ่าน แต่อาจนำไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆยาก ถ้าเราจะให้ผลลัพธ์ไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆสะดวกเราก็ควรเปลี่ยน print(f"There are {count} words starting with the letter {letter}") ให้เป็นรูปแบบที่อ่านง่ายด้วยโปรแกรมเช่น print(f"{letter}:{count}") หรือ print(f"{letter}\t{count}")

In [4]:
inputfile = open('/usr/share/dict/words')
count = {} 
lowercase_letters = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
for letter in lowercase_letters:
  count[letter] = 0 
for word in inputfile:
  word = word.strip()
  for letter in lowercase_letters:
    if word.startswith(letter):
      count[letter] += 1 
for letter, count in count.items(): 
  #print(f"{letter}:{count}") #แบ่งด้วย :
  print(f"{letter}\t{count}") #แบ่งด้วย tab (\t)
a	14537
b	9675
c	17406
d	9946
e	7818
f	6382
g	5843
h	7889
i	8303
j	1158
k	1735
l	5211
m	10709
n	6098
o	7219
p	22171
q	1075
r	8955
s	22759
t	11389
u	16179
v	3079
w	3607
x	293
y	532
z	719