เฉลยแบบฝึกหัดพิมพ์ตัวอักษรเรียงเป็นสามเหลี่ยมต่างๆ

In [21]:
letter = "O"
rows = 10
for i in range(1, rows + 1):
  print(letter * i)
O
OO
OOO
OOOO
OOOOO
OOOOOO
OOOOOOO
OOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
In [24]:
letter = "O"
rows = 10
for i in range(rows, 0, -1):
  print(letter * i)
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOO
OOOOOOOO
OOOOOOO
OOOOOO
OOOOO
OOOO
OOO
OO
O
In [17]:
letter = "O"
rows = 10
for i in range(1,rows + 1):
  print(" " * (rows-i) + letter * i)
     O
    OO
    OOO
   OOOO
   OOOOO
  OOOOOO
  OOOOOOO
 OOOOOOOO
 OOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
In [25]:
letter = "O"
rows = 10
for i in range(rows, 0, -1):
  print(" " * (rows-i) + letter * i)
OOOOOOOOOO
 OOOOOOOOO
 OOOOOOOO
  OOOOOOO
  OOOOOO
   OOOOO
   OOOO
    OOO
    OO
     O
In [19]:
letter = "O"
rows = 10
for i in range(1,rows + 1):
  print(" " * (rows-i) + letter * i + letter * (i-1))
     O
    OOO
    OOOOO
   OOOOOOO
   OOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
In [26]:
letter = "O"
rows = 10
for i in range(rows, 0, -1):
  print(" " * (rows-i) + letter * i + letter * (i-1))
OOOOOOOOOOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOOOO
 OOOOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOO
   OOOOOOOOO
   OOOOOOO
    OOOOO
    OOO
     O
In [ ]: