Tunnuslukujen vertailua ryhmien välillä

In [1]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
%matplotlib inline
plt.style.use('seaborn-whitegrid')
In [2]:
df = pd.read_excel('http://taanila.fi/data1.xlsx')
df.head()
Out[2]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht työterv lomaosa kuntosa hieroja
0 1 1 38 1 1.0 22.0 3587 3 3.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
1 2 1 29 2 2.0 10.0 2963 1 5.0 2 1 3 NaN NaN NaN NaN
2 3 1 30 1 1.0 7.0 1989 3 4.0 1 1 3 1.0 NaN NaN NaN
3 4 1 36 2 1.0 14.0 2144 3 3.0 3 3 3 1.0 NaN NaN NaN
4 5 1 24 1 2.0 4.0 2183 2 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN
In [3]:
# Sukupuolen ja koulutuksen tekstimuotoiset arvot
sukup = ['Mies', 'Nainen']
koulutus = ['Peruskoulu', '2. aste', 'Korkeakoulu', 'Ylempi korkeakoulu']

groupby + describe()

Voit jakaa datan ryhmiin groupby-funktiolla ja laskea tunnusluvut tämän jälkeen.

In [4]:
# Palkan tunnuslukujen vertailu sukupuolen mukaan
df1 = df.groupby('sukup')['palkka'].describe()
df1.index = sukup
df1.style.format('{:.0f}')
Out[4]:
count mean std min 25% 50% 75% max
Mies 63 2664 930 1521 2086 2417 2925 6278
Nainen 19 2233 341 1715 1969 2144 2574 2729
In [5]:
# Palkan tunnuslukujen vertailu koulutuksen mukaan
df2 = df.groupby('koulutus')['palkka'].describe()
df2.index = koulutus
df2.style.format('{:.0f}')
Out[5]:
count mean std min 25% 50% 75% max
Peruskoulu 27 2310 473 1638 2008 2144 2534 3587
2. aste 30 2403 534 1521 2008 2378 2729 3510
Korkeakoulu 22 2887 1108 1559 2222 2710 2925 6278
Ylempi korkeakoulu 2 5147 110 5069 5108 5147 5186 5225

Boxplot

Boxplot eli ruutu- ja janakaavio on havainnollinen tapa vertailuun. Boxplot näyttää viiden luvun yhteenvedon (pienin, alaneljännes, mediaani, yläneljännes, suurin) ja erityisen poikkeavat arvot.

In [6]:
# Palkan vertailu sukupuolen mukaan boxplottina
ax1 = sns.boxplot(x='sukup', y='palkka', data=df)

# Sukupuolten nimet sukup-listasta
ax1.set_xticklabels(sukup)
Out[6]:
[Text(0, 0, 'Mies'), Text(0, 0, 'Nainen')]
In [7]:
# Palkan vertailu koulutuksen mukaan boxplottina
ax2 = sns.boxplot(x='koulutus', y='palkka', data=df)

# Koulutusten nimet koulutus-listasta
ax2.set_xticklabels(koulutus)
Out[7]:
[Text(0, 0, 'Peruskoulu'),
 Text(0, 0, '2. aste'),
 Text(0, 0, 'Korkeakoulu'),
 Text(0, 0, 'Ylempi korkeakoulu')]

Pivot_table

Pivot-taulukkoon lasketaan oletuksena keskiarvoja.

In [8]:
# Palkkakeskiarvojen vertailua sukupuolen ja koulutuksen mukaan 
df3 = df.pivot_table(values='palkka', index='koulutus', columns='sukup', margins=True)

# tekstimuotoisten arvojen listjoihin täytyy lisätä otsikko viimeistä yhteenvetosaraketta varten (Kaikki)
df3.index = koulutus + ['Kaikki']
df3.columns = sukup + ['Kaikki']


df3.style.format('{:.0f}')
Out[8]:
Mies Nainen Kaikki
Peruskoulu 2354 2121 2310
2. aste 2461 2211 2403
Korkeakoulu 3145 2334 2887
Ylempi korkeakoulu 5147 nan 5147
Kaikki 2675 2233 2571

Ovatko erot tilastollisesti merkitseviä?

Otoksessa havaitut ryhmien väliset erot voivat olla liian pieniä, jotta niitä voisi yleistää laajempaan perusjoukkoon, josta otos on otettu. Kyseessä voi olla otantavirheen (sattuman) aiheuttama ero.

Eroa sanotaan merkitseväksi, jos sen perusteella voidaan tehdä yleistys laajempaan perusjoukkoon, josta otos on otettu. Eron merkitsevyyttä voidaan testata laskemalla niin kutsuttu p-arvo. Mitä pienempi p-arvo, sitä merkitsevämpi ero. Yleensä alle 0,05 (5 %) suuruisia p-arvoja pidetään osoituksena merkitsevästä erosta.

Kahden ryhmän keskiarvojen vertailuun liittyvän p-arvon voit laskea kahden riippumattoman otoksen t-testillä (ttest_ind). Jos tarkasteltavalla muuttujalla on puuttuvia arvoja, niin anna ttest_ind-funktiolle lisäparametri nan_policy='omit'

In [9]:
# Vertailtavien ryhmien muodostaminen
s1 = df['palkka'][df['sukup']==1] # miehet
s2 = df['palkka'][df['sukup']==2] # naiset

# Kahden riippumattoman (ind) otoksen t-testi
from scipy.stats import ttest_ind
ttest_ind(s1, s2, equal_var=False)
Out[9]:
Ttest_indResult(statistic=3.0597612743474714, pvalue=0.003048272029697872)

Miesten (keskiarvo 2664 euroa) ja naisten (keskiarvo 2233 euroa) palkkakeskiarvojen välillä on tilastollisesti merkitsevä ero (kahden riippumattoman otoksen 2-suuntaisen t-testin p = 0,003).

Useamman ryhmän keskiarvojen vertailuun liittyvän p-arvon voit laskea F-testillä (f_oneway). Jos tarkasteltavalla muuttujalla on puuttuvia arvoja, niin alkuperäisen datan sijasta pitää käyttää dataa, josta puuttuvia arvoja sisältävä rivit on poistettu. Esimerkkinä käytetyn datan palkka-muuttujalla ei ole puuttuvia arvoja. Jos olisi, niin F-testissä pitäisi käyttää dataa df.dropna(subset=['palkka'])

In [10]:
# Vertailtavien ryhmien muodostaminen
k1 = df['palkka'][df['koulutus']==1] # peruskoulu
k2 = df['palkka'][df['koulutus']==2] # 2. aste
k3 = df['palkka'][df['koulutus']==3] # korkeakoulu
k4 = df['palkka'][df['koulutus']==4] # ylempi korkeakoulu

# F-testi
from scipy.stats import f_oneway
f_oneway(k1, k2, k3, k4)
Out[10]:
F_onewayResult(statistic=11.675086950951924, pvalue=2.186573534680074e-06)

Eri koulutuksen suorittaneiden välillä on tilastollisesti merkitseviä eroja palkkakeskiarvoissa (F-testin p-arvo on 0,000002).

Lisätietoa merkitsevyystestauksesta

Onko ryhmien välinen ero tilastolliseti merkitsevä: https://tilastoapu.wordpress.com/2012/04/14/onko-ryhmien-valinen-ero-tilastollisesti-merkitseva/

Lisätietoa p-arvoista: https://tilastoapu.wordpress.com/2012/02/14/p-arvo/

p-arvoja Pythonilla eri testaustilanteisiin: https://nbviewer.jupyter.org/github/taanila/tilastoapu/blob/master/p.ipynb