Tunnuslukuja

Määrällisille muuttujille lasketaan tyypillisesti keskiarvo, keskihajonta ja viiden luvun yhteenveto (pienin, alaneljännes, mediaani, yläneljännes, suurin).

Määrällisten muuttujien välisiä riippuvuuksia mitataan korrelaatiokertoimilla.

Muistettavat toiminnot describe(), pivot_table(), boxplot(), corr(), jointplot()

In [1]:
# Tuon tarvittavat kirjastot
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
%matplotlib inline

plt.style.use('seaborn-whitegrid')
In [2]:
# Avaan Excel-datan dataframeen ja näytän viisi ensimmäistä riviä
df = pd.read_excel('http://taanila.fi/data1.xlsx')
df.head()
Out[2]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht työterv lomaosa kuntosa hieroja
0 1 1 38 1 1.0 22.0 3587 3 3.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
1 2 1 29 2 2.0 10.0 2963 1 5.0 2 1 3 NaN NaN NaN NaN
2 3 1 30 1 1.0 7.0 1989 3 4.0 1 1 3 1.0 NaN NaN NaN
3 4 1 36 2 1.0 14.0 2144 3 3.0 3 3 3 1.0 NaN NaN NaN
4 5 1 24 1 2.0 4.0 2183 2 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN
In [3]:
# Määritän muutamia listoja, joita tarvitsen jatkossa
koulutus = ['Peruskoulu', '2. aste', 'Korkeakoulu', 'Ylempi korkeakoulu']
perhe = ['Perheetön', 'Perheellinen']
sukup = ['Mies', 'Nainen']

describe() laskee tunnusluvut

Lukumäärä, keskiarvo, keskihajonta, pienin, alaneljännes, mediaani, yläneljännes, suurin.

In [4]:
# Tunnuslukuja kahden desimaalin tarkkuudella
df[['ikä', 'palveluv', 'palkka', 'johto', 'työtov', 'työymp', 
  'palkkat', 'työteht']].describe().style.format('{:.2f}')
Out[4]:
ikä palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht
count 82.00 80.00 82.00 82.00 81.00 82.00 82.00 82.00
mean 37.95 12.18 2563.88 3.06 4.06 3.22 2.11 3.20
std 9.77 8.81 849.35 1.06 0.83 1.15 1.11 1.05
min 20.00 0.00 1521.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00
25% 31.00 3.75 2027.00 2.00 4.00 3.00 1.00 3.00
50% 37.50 12.50 2320.00 3.00 4.00 3.00 2.00 3.00
75% 44.00 18.25 2808.00 4.00 5.00 4.00 3.00 4.00
max 61.00 36.00 6278.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
In [5]:
# Palkan tunnuslukuja sukupuolittain
# T (transpose) vaihtaa rivit ja sarakkeet päittäin
df1 = df.groupby('sukup')['palkka'].describe().T

# Sukupuolen tekstimuotoiset arvot listasta
df1.columns = sukup

df1.style.format('{:.0f}')
Out[5]:
Mies Nainen
count 63 19
mean 2664 2233
std 930 341
min 1521 1715
25% 2086 1969
50% 2417 2144
75% 2925 2574
max 6278 2729

pivot_table() on monipuolinen raportointityökalu

 • values: muuttujat, joista lasketaan tunnuslukuja
 • index: muuttujat, joiden arvot tulevat vasemman reunan riviotsikoiksi
 • columns: muuttujat, joiden arvot tulevat yläreunan sarakeotsikoiksi

Oletuksena pivot-taulukkoon lasketaan keskiarvoja, mutta aggfunc-parametrilla voit määrittää laskettavaksi muita tunnuslukuja.

In [6]:
df2 = df.pivot_table(values = 'palkka', index = 'sukup', columns = 'koulutus')

# Rivi- ja sarakeotsikot aiemmin määritellyistä listoista
df2.index = sukup
df2.columns = koulutus

# Keskiarvot ilman desimaaleja
df2.style.format('{:.0f}')
Out[6]:
Peruskoulu 2. aste Korkeakoulu Ylempi korkeakoulu
Mies 2354 2461 3145 5147
Nainen 2121 2211 2334 nan
In [7]:
# Pivot, jossa on kaksi index-muuttujaa
df3 = df.pivot_table(values = 'palkka', index = ['sukup', 'perhe'], columns = 'koulutus')

# Palkkakeskiarvot ilman desimaaleja
df3.style.format('{:.0f}')
Out[7]:
koulutus 1.0 2.0 3.0 4.0
sukup perhe
1 1 2196 2086 2730 5225
2 2462 2871 3353 5069
2 1 2223 1715 1872 nan
2 2096 2294 2411 nan
In [8]:
# Hierarkisen indeksin arvot aiemmin määritellyistä sukup- ja perhe-listoista
df3.index = df3.index.set_levels(sukup, level=0)
df3.index = df3.index.set_levels(perhe, level=1)

# Sarakeotsikot aiemmin määritellystä koulutus-listasta
df3.columns = koulutus

# Tulokset ilman desimaaleja
df3.style.format('{:.0f}')
Out[8]:
Peruskoulu 2. aste Korkeakoulu Ylempi korkeakoulu
sukup perhe
Mies Perheetön 2196 2086 2730 5225
Perheellinen 2462 2871 3353 5069
Nainen Perheetön 2223 1715 1872 nan
Perheellinen 2096 2294 2411 nan
In [9]:
# Pivot-taulukossa voin käyttää monenlaisia funktioita
df4 = df.pivot_table(values = 'palkka', index = 'koulutus', 
           aggfunc = ['min', 'median', 'mean', 'max'])

df4.index = koulutus

df4.columns = ['pienin', 'mediaani', 'keskiarvo', 'suurin']

df4.style.format('{:.0f}')
Out[9]:
pienin mediaani keskiarvo suurin
Peruskoulu 1638 2144 2310 3587
2. aste 1521 2378 2403 3510
Korkeakoulu 1559 2710 2887 6278
Ylempi korkeakoulu 5069 5147 5147 5225

boxplot() havainnollistaa viiden luvun yhteenvedon

Viiden luvun yhteenveto koostuu viidestä tunnusluvusta: pienin, alaneljännes, mediaani, yläneljännes ja suurin.

Seaborn-kirjaston Ruutu- ja janakaavio (boxplot) on hyvä tapa havainnollistaa viiden luvun yhteenveto. Jos mukana on poikkeavia havaintoja, niin ne esitetään erillisinä pisteinä. Poikkeava havainto: yli 1,5 laatikon (laatikko on alaneljänneksen ja yläneljänneksen välissä) korkeuden päässä laatikon alareunasta tai yläreunasta.

Lisätietoa ja havainnolliset esimerkit https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.boxplot.html

In [10]:
sns.boxplot(x='koulutus', y='palkka', data=df)
Out[10]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x280b1e4a828>

Riippuvuuksien tarkastelu

corr()-funktio laskee korrelaatiot ja seaborn-kirjaston jointplot havainnollistaa riippuvuutta.

Lisätietoa ja havainnolliset esimerkit https://seaborn.pydata.org/generated/seaborn.jointplot.html

In [11]:
# Korrelaatiokertoimia kahden desimaalin tarkkuudella
df[['ikä', 'palveluv', 'palkka']].corr().style.format('{:.2f}')
Out[11]:
ikä palveluv palkka
ikä 1.00 0.53 0.30
palveluv 0.53 1.00 0.24
palkka 0.30 0.24 1.00
In [12]:
sns.jointplot(x='ikä', y='palkka', data=df, kind='reg')
Out[12]:
<seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x280b359ad68>