Pika-analyysi Exceliin

Frekvenssitaulukot, ristiintaulukoinnit ja keskeiset tunnusluvut nopeasti Exceliin. Pika-analyysi soveltuu erityisesti kyselytutkimusdatojen analysointiin. Monivalinnalla tarkoitan seuraavassa monivalitakysymyksistä (vastaaja voi valita tarjotuista vaihtoehdoista useampiakin) johdettuja muuttujia. Monivalinnan jokainen vaihtoehto on datassa oma muuttujansa: muuttujan arvo on 1, jos vaihtoehto on valittu; muutoin muuttujan arvo puuttuu (NaN) tai on 0.

Pika-analyysiä voit käyttää seuraavasti:

 • Vaihda avattavan datan tilalle oma data.
 • Määritä muuttujien tyypit listoina (tarpeettomat, kategoriset, mielipideasteikot ja monivalinnat). Jätä lista tyhjäksi (pelkät hakasulkeet), jos kyseinen tyyppi puuttuu datastasi.
 • Koodin suorittamisen jälkeen Excel-tiedosto pika.xlsx löytyy samasta kansiosta kuin tämä koodi.

Lisätietoa Pythonin käytöstä data-analytiikassa https://tilastoapu.wordpress.com/python/

In [1]:
import pandas as pd

# Vaihda tähän oma data
df = pd.read_excel('http://taanila.fi/data1.xlsx')
df.head()
Out[1]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht työterv lomaosa kuntosa hieroja
0 1 1 38 1 1.0 22.0 3587 3 3.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
1 2 1 29 2 2.0 10.0 2963 1 5.0 2 1 3 NaN NaN NaN NaN
2 3 1 30 1 1.0 7.0 1989 3 4.0 1 1 3 1.0 NaN NaN NaN
3 4 1 36 2 1.0 14.0 2144 3 3.0 3 3 3 1.0 NaN NaN NaN
4 5 1 24 1 2.0 4.0 2183 2 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN
In [2]:
# Määritä listat; jätä lista tyhjäksi (pelkät hakasulkeet), jos kyseinen tyyppi puuttuu
tarpeettomat = ['nro']
kategoriset = ['sukup','perhe','koulutus']
mielipideasteikot = ['johto','työtov','työymp','palkkat','työteht']
monivalinnat = ['työterv','lomaosa','kuntosa','hieroja']
In [3]:
# Alustavat toimet

df = df.drop(tarpeettomat, axis=1) # Tarpeettomien poisto

kategoriset2 = kategoriset + mielipideasteikot # Laajennettu lista kategorisista

if kategoriset + monivalinnat:
  df_kvantit = df.drop(kategoriset + monivalinnat, axis=1)
  kvantit = df_kvantit.columns # Lista määrällisistä muuttujista

# Alustan ExcelWriterin kirjoittamaan uuteen tiedostoon kuvailu.xlsx
writer = pd.ExcelWriter('pika.xlsx', engine='xlsxwriter')

# Prosentti-muotoilu, jota käytän frekvenssitaulukoissa ja ristiintaulukoinneissa
format = writer.book.add_format({'num_format': '0.0 %'})


# Frekvenssitaulukot

if kategoriset2:
  # Pidän kirjaa Excelin rivinumerosta rivi-muuttujan avulla
  rivi = 0
  # Käyn for-silmukalla läpi kaikki kategoriset muuttujat
  for var in kategoriset2:
    # Lasken frekvenssit df1-nimiseen dataframeen
    df1 = pd.crosstab(df[var], 'lkm')
    # Lasken df1:een prosentit
    df1['prosenttia'] = df1/df1.sum()
    # Lisään df1:een Yhteensä-rivin
    df1.loc['yhteensä'] = df1.sum()
    # Kirjoitan df1:en Excel-tiedoston Frekvenssit-taulukkovälilehdelle
    df1.to_excel(writer, sheet_name='Frekvenssit', startrow=rivi)
    # Kasvatan rivinumeroa; shape[0] antaa df1:n rivimäärän
    rivi = rivi + df1.shape[0] + 2
  # Lisään C-sarakkeeseen prosenttimuotoilun
  writer.sheets['Frekvenssit'].set_column('C:C', cell_format=format)


# Ristiintaulukoinnit
  
  rivi = 3
  ohje = 'Kaikki ristiintaulukoinnit kategorisille ja mielipideasteikollisille. Prosentit ovat prosentteja sarakkeen summasta (n).'
  for var1 in kategoriset2:
    for var2 in kategoriset2:
      if var1 != var2:
        df1 = pd.crosstab(df[var1], df[var2])
        df2 = pd.crosstab(df[var1], df[var2], normalize='columns')
        df2.index.name=var1+'/'+var2 
        df2.loc['n'] = df1.sum()
        df2.to_excel(writer, sheet_name = 'Ristiintaulukoinnit', startrow = rivi)
        for i in range(rivi+1, rivi+df2.shape[0]):
          writer.sheets['Ristiintaulukoinnit'].set_row(i, cell_format=format)
        rivi = rivi + df2.shape[0] + 2
  worksheet = writer.sheets['Ristiintaulukoinnit']
  worksheet.write(0, 0, ohje)
      
# Tunnusluvut
      
# Tunnusluvut määrällisille ja mielipideasteikollisille Tunnusluvut-taulukkovälilehdelle
df1 = df_kvantit.describe()
df1.to_excel(writer, sheet_name = 'Tunnusluvut')


# Tunnusluvut kategoristen määräämissä ryhmissä
if kategoriset2:
  rivi = df1.shape[0]+2
  for var1 in kategoriset2:
    for var2 in kvantit:
      if var1 != var2:
        df1 = df.groupby(var1)[var2].describe()
        df1.index.name = var1+'/'+var2
        df1.to_excel(writer, sheet_name = 'Tunnusluvut', startrow = rivi)
        rivi = rivi + df1.shape[0]+2


# Korrelaatiot        
        
# Korrelaatiot Korrelaatiot-taulukkovälilehdelle
df1 = df_kvantit.corr()
df1.to_excel(writer, sheet_name = 'Korrelaatiot')


# Korrelaatiot kategoristen muuttujien määräämissä ryhmissä
if kategoriset2:
  rivi = df1.shape[0]+2
  for var1 in kategoriset2:
    df1 = df.groupby(var1)[kvantit].corr()
    df1.to_excel(writer, sheet_name = 'Korrelaatiot', startrow = rivi)
    rivi = rivi + df1.shape[0]+2

    
# Monivalinnat

ohje = 'Prosentit ovat prosentteja n-arvosta (ryhmän koko).'
# Monivalinnat Monivalinnat-taulukkovälilehdelle
if monivalinnat:
  rivi = 3
  sarake = len(monivalinnat)+2
  for var in monivalinnat:
    df1 = df[monivalinnat].sum().to_frame()
    df1 = df1.rename(columns = {0: 'lkm'})
    df2 = pd.DataFrame()
    df2['% vastaajista'] = df1['lkm']/df.shape[0]
    df2.loc['n','% vastaajista'] = df.shape[0]
    df1.T.to_excel(writer, sheet_name = 'Monivalinnat', startrow=rivi)
    df2.T.to_excel(writer, sheet_name = 'Monivalinnat', startrow=rivi, startcol=sarake)
    writer.sheets['Monivalinnat'].set_column(sarake+1,sarake+len(monivalinnat), cell_format=format)
  
# Monivalinnat kategoristen määräämissä ryhmissä
  rivi = rivi+df1.T.shape[0]+2
  for var1 in kategoriset2:
    df1 = df.groupby(var1)[monivalinnat].sum()
    df1.to_excel(writer, sheet_name = 'Monivalinnat', startrow=rivi)
    for value in df[var1].dropna().unique():
      value_total=df[var1].value_counts()[value]
      df1.loc[value]=df1.loc[value]/value_total
      df1.loc[value, 'n']=value_total
      df1.to_excel(writer, sheet_name = 'Monivalinnat', startrow=rivi, startcol=sarake)
    rivi = rivi+df1.shape[0]+2
  worksheet = writer.sheets['Monivalinnat']
  worksheet.write(0, 0, ohje)

# Excel-tiedoston tallennus
writer.save()