Regressio - hieman vaativampi esimerkki

Koneoppimisen mallit löytyvät sklearn-kirjastosta (scikit-learn). Lue lisää https://scikit-learn.org/stable/

In [1]:
# Tuon kirjastot
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
%matplotlib inline
In [2]:
# Käytän sklearn-kirjastosta löytyvää dataa Bostonin asuntojen hinnoista
from sklearn.datasets import load_boston
boston_data = load_boston()

# boston_data sisältää valmiiksi nimettyjä osia
boston_data.keys()
Out[2]:
dict_keys(['data', 'target', 'feature_names', 'DESCR', 'filename'])
In [3]:
# boston_datan kuvaus
print(boston_data.DESCR)
.. _boston_dataset:

Boston house prices dataset
---------------------------

**Data Set Characteristics:** 

  :Number of Instances: 506 

  :Number of Attributes: 13 numeric/categorical predictive. Median Value (attribute 14) is usually the target.

  :Attribute Information (in order):
    - CRIM   per capita crime rate by town
    - ZN    proportion of residential land zoned for lots over 25,000 sq.ft.
    - INDUS  proportion of non-retail business acres per town
    - CHAS   Charles River dummy variable (= 1 if tract bounds river; 0 otherwise)
    - NOX   nitric oxides concentration (parts per 10 million)
    - RM    average number of rooms per dwelling
    - AGE   proportion of owner-occupied units built prior to 1940
    - DIS   weighted distances to five Boston employment centres
    - RAD   index of accessibility to radial highways
    - TAX   full-value property-tax rate per $10,000
    - PTRATIO pupil-teacher ratio by town
    - B    1000(Bk - 0.63)^2 where Bk is the proportion of blacks by town
    - LSTAT  % lower status of the population
    - MEDV   Median value of owner-occupied homes in $1000's

  :Missing Attribute Values: None

  :Creator: Harrison, D. and Rubinfeld, D.L.

This is a copy of UCI ML housing dataset.
https://archive.ics.uci.edu/ml/machine-learning-databases/housing/


This dataset was taken from the StatLib library which is maintained at Carnegie Mellon University.

The Boston house-price data of Harrison, D. and Rubinfeld, D.L. 'Hedonic
prices and the demand for clean air', J. Environ. Economics & Management,
vol.5, 81-102, 1978.  Used in Belsley, Kuh & Welsch, 'Regression diagnostics
...', Wiley, 1980.  N.B. Various transformations are used in the table on
pages 244-261 of the latter.

The Boston house-price data has been used in many machine learning papers that address regression
problems.  
   
.. topic:: References

  - Belsley, Kuh & Welsch, 'Regression diagnostics: Identifying Influential Data and Sources of Collinearity', Wiley, 1980. 244-261.
  - Quinlan,R. (1993). Combining Instance-Based and Model-Based Learning. In Proceedings on the Tenth International Conference of Machine Learning, 236-243, University of Massachusetts, Amherst. Morgan Kaufmann.

In [4]:
# Data dataframeen

df = pd.DataFrame(boston_data.data, columns=boston_data.feature_names) # features

df['MEDV'] = boston_data.target # target

df.head()
Out[4]:
CRIM ZN INDUS CHAS NOX RM AGE DIS RAD TAX PTRATIO B LSTAT MEDV
0 0.00632 18.0 2.31 0.0 0.538 6.575 65.2 4.0900 1.0 296.0 15.3 396.90 4.98 24.0
1 0.02731 0.0 7.07 0.0 0.469 6.421 78.9 4.9671 2.0 242.0 17.8 396.90 9.14 21.6
2 0.02729 0.0 7.07 0.0 0.469 7.185 61.1 4.9671 2.0 242.0 17.8 392.83 4.03 34.7
3 0.03237 0.0 2.18 0.0 0.458 6.998 45.8 6.0622 3.0 222.0 18.7 394.63 2.94 33.4
4 0.06905 0.0 2.18 0.0 0.458 7.147 54.2 6.0622 3.0 222.0 18.7 396.90 5.33 36.2
In [5]:
# On aina hyvä tarkistaa, onko datassa puuttuvia tietoja
df.isnull().sum()
Out[5]:
CRIM    0
ZN     0
INDUS   0
CHAS    0
NOX    0
RM     0
AGE    0
DIS    0
RAD    0
TAX    0
PTRATIO  0
B     0
LSTAT   0
MEDV    0
dtype: int64
In [6]:
# target-muuttujan (selitettävän/ennustettavan muuttujan) jakauma
sns.distplot(df['MEDV'], bins=30)
Out[6]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x2255054b828>
In [7]:
# Korrelaatiokertoimet kahden desimaalin tarkkuudella

correlation_matrix = df.corr().round(2)

# Luon kuvion, jonka sisään korrelaatiomatriisi mahtuu
plt.figure(figsize=(12,9))

# Seaborn-kirjaston heatmap lisää värimuotoilun
sns.heatmap(data=correlation_matrix, annot=True)
Out[7]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x2255080bf60>
In [8]:
# Valitsen malliin kaksi muuttujaa, joilla on korkeimmat korrelaatiot selitettävään muuttujaan
features = ['LSTAT', 'RM']

target = df['MEDV']

# Lisään kuvion, jonka sisään mahtuu kaksi hajontakaaviota
plt.figure(figsize=(10, 5))

# enumerate()-funktion avulla voin käydä listan läpi ja palauttaa jokaisesta listan alkiosta
# järjestysnumeron (alkaen nollasta) ja arvon
for i, feature in enumerate(features):
  plt.subplot(1, len(features), i+1)
  plt.scatter(df[feature], target)
  plt.xlabel(feature)
  plt.ylabel('MEDV')
In [9]:
# Datan valmistelu

X = df[features] # feature-matriisi
y = target # target
In [10]:
# Jaan datan opetusdataan ja testidataan (20 % datasta)

from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.2, random_state=5)
# random_state varmistaa, että eri kokeilukerroilla saan aina saman jaon opetus- ja testidataan

# Tarkistan syntyneiden datojen koot
print(X_train.shape)
print(X_test.shape)
print(y_train.shape)
print(y_test.shape)
(404, 2)
(102, 2)
(404,)
(102,)
In [11]:
# Sovitan regressiomallin opetusdataan

from sklearn.linear_model import LinearRegression

malli = LinearRegression().fit(X_train, y_train)
In [12]:
malli.coef_ # kertoimet
Out[12]:
array([-0.71722954, 4.58938833])
In [13]:
malli.intercept_ # vakiotermi
Out[13]:
2.7362403426066138
In [14]:
# Mallin luotettavuuteen liittyvää statistiikkaa

from sklearn.metrics import mean_absolute_error

y_train_predict = malli.predict(X_train)
mae = (mean_absolute_error(y_train, y_train_predict)) # keskimääräinen ennustevirhe
r2 = malli.score(X_train, y_train) # selityskerroin

print('Mallin sopivuus opetusdataan')
print("--------------------------------------")
print('Keskimääräinen virhe: {}'.format(mae))
print('Selityskerroin: {}'.format(r2))
print("\n")

y_test_predict = malli.predict(X_test)
mae = (mean_absolute_error(y_test, y_test_predict))
r2 = malli.score(X_test, y_test)

print('Mallin sopivuus testidataan')
print('--------------------------------------')
print('Keskimääräinen virhe: {}'.format(mae))
print('Selityskerroin: {}'.format(r2))
Mallin sopivuus opetusdataan
--------------------------------------
Keskimääräinen virhe: 4.031115615178024
Selityskerroin: 0.6300745149331701


Mallin sopivuus testidataan
--------------------------------------
Keskimääräinen virhe: 3.7913102133431047
Selityskerroin: 0.6628996975186953
In [15]:
# Vertaan testidatan havaintoja mallin antamiin ennusteisiin

# DataFramen luonti
test = pd.DataFrame()
test['y_test'] = y_test
test['y_test_predict'] = y_test_predict

# seaborn-kirjaston jointplot
sns.jointplot(data=test, x='y_test',y='y_test_predict',kind='reg')
Out[15]:
<seaborn.axisgrid.JointGrid at 0x225508e0a58>

Mallista kannattaa huomioida:

 • LSTAT ja MEDV välinen riippuvuus on paremminkin käyräviivaista kuin suoraviivaista. Tässä kannattaisi kokeilla LSTAT-muuttujan muuntamista esimerkiksi logaritmi-muunnoksella.
 • Malliin voisi kokeilla useampaakin kuin kahta muuttujaa.