Useamman selittäjän lineaarinen regressio

Koneoppimisen mallit löytyvät sklearn-kirjastosta (scikit-learn). Lue lisää https://scikit-learn.org/stable/

In [1]:
# Tuon kirjastot
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
%matplotlib inline
In [2]:
# Avaan datan (kesämökkien hintoja tuhansina euroina)
df = pd.read_excel('http://taanila.fi/mokki.xlsx')
df
Out[2]:
nro ranta pinta-ala sähkö hinta
0 1 30 50 0 95
1 2 35 42 0 95
2 3 40 25 1 80
3 4 50 30 1 100
4 5 55 45 0 135
5 6 60 24 1 100
6 7 60 60 1 210
7 8 70 34 1 160
8 9 80 32 0 150
9 10 85 28 0 150
In [3]:
# Riippuvuuksien tarkastelua seaborn-kirjaston hajontakaavioina
sns.pairplot(df, kind='reg')
Out[3]:
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x2e4f6d87e48>
In [4]:
# Riippuvuuksien tarkastelua korrelaatiokertoimien avulla
correlation_matrix = df.corr().round(2)

# Korrelaatioiden taustaväri seaborn-kirjaston heatmap-funktiolla
sns.heatmap(data=correlation_matrix, annot=True)
Out[4]:
<matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x2e4f7c4e518>
In [5]:
# Datan valmistelu

X = df[['ranta', 'pinta-ala', 'sähkö']] # feature-matriisi X
y = df['hinta'] # target eli selitettävä/ennustettava muuttuja
In [6]:
# Tuon lineaarisen regressiomallin
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# Sovitan mallin dataan
malli = LinearRegression().fit(X,y)
In [7]:
malli.coef_ # regressiosuoran kulmakerroin
Out[7]:
array([ 1.9750098 , 2.77578415, 20.29877373])
In [8]:
malli.intercept_ # regressiosuoran vakiotermi
Out[8]:
-96.94145434036429
In [9]:
malli.score(X,y) # selityskerroin
Out[9]:
0.9819136190845801
In [10]:
# Mallin virhetermit pistekaaviona
plt.scatter(malli.predict(X), malli.predict(X)-y)

# Vaakaviiva nollapoikkeaman kohdalle
plt.hlines(y=0,xmin=50,xmax=250)

plt.xlabel('Ennuste')
plt.ylabel('Poikkeama todellisesta')
Out[10]:
Text(0, 0.5, 'Poikkeama todellisesta')
In [11]:
# Todellisen hinnan ja mallin antamien ennusteiden vastaavuus pistekaaviona
plt.scatter(y, malli.predict(X))

plt.xlabel('Todellinen hinta')
plt.ylabel('Ennuste')
Out[11]:
Text(0, 0.5, 'Ennuste')
In [12]:
# Hintaennusteet uudelle datalle

Xuudet = pd.read_excel('http://taanila.fi/mokkinew.xlsx')

Xuudet['Hintaennuste'] = malli.predict(Xuudet)
Xuudet
Out[12]:
ranta pinta-ala sähkö Hintaennuste
0 100 90 1 370.678873
1 60 56 1 197.301820
2 30 25 0 31.703444
3 50 30 0 85.082560
In [13]:
# Perinteisempi regressio-statistiikka statsmodels-kirjastosta

import statsmodels.api as sm

# Seuraava rivi tarvitaan, jotta malliin lasketaan vakiotermi
X = sm.add_constant(X)

# Mallin sovitus (OLS = Ordinary Least Squares)
malli_sm = sm.OLS(y, X).fit()

print(malli_sm.summary())
              OLS Regression Results              
==============================================================================
Dep. Variable:         hinta  R-squared:            0.982
Model:              OLS  Adj. R-squared:         0.973
Method:         Least Squares  F-statistic:           108.6
Date:        Mon, 15 Jul 2019  Prob (F-statistic):      1.29e-05
Time:            10:11:08  Log-Likelihood:        -30.630
No. Observations:         10  AIC:               69.26
Df Residuals:            6  BIC:               70.47
Df Model:              3                     
Covariance Type:      nonrobust                     
==============================================================================
         coef  std err     t   P>|t|   [0.025   0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const    -96.9415   12.767   -7.593   0.000  -128.180   -65.702
ranta     1.9750   0.128   15.470   0.000    1.663    2.287
pinta-ala   2.7758   0.203   13.674   0.000    2.279    3.272
sähkö     20.2988   4.348   4.668   0.003    9.660   30.938
==============================================================================
Omnibus:            0.493  Durbin-Watson:          1.969
Prob(Omnibus):         0.782  Jarque-Bera (JB):        0.497
Skew:             -0.087  Prob(JB):            0.780
Kurtosis:            1.922  Cond. No.             421.
==============================================================================

Warnings:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
C:\WPy64-3720\python-3.7.2.amd64\lib\site-packages\numpy\core\fromnumeric.py:2389: FutureWarning: Method .ptp is deprecated and will be removed in a future version. Use numpy.ptp instead.
 return ptp(axis=axis, out=out, **kwargs)
C:\WPy64-3720\python-3.7.2.amd64\lib\site-packages\scipy\stats\stats.py:1416: UserWarning: kurtosistest only valid for n>=20 ... continuing anyway, n=10
 "anyway, n=%i" % int(n))