Luokittelu - K-Means Cluster

Klassinen esimerkki luokittelusta on kurjenmiekkojen (iris) luokittelu kolmeen lajiin (setosa, versicolor, virginica) terä- (petal) ja verholehtien (sepal) koon mukaan. Seuraavassa kokeilen lajien tunnistamista ilman opetusdataa.

K-Means Cluster -menetelmän idea

Menetelmän tarkoituksena on löytää datasta K-kappaletta ryhmiä (klustereita, segmenttejä). Ryhmät muodostetaan ryhmäkeskusten ympärille.

In [1]:
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
%matplotlib inline

#Vaikuttaa kaavioiden ulkoasuun:
sns.set()
In [2]:
#Esimerkkiaineisto löytyy seaborn-kirjastosta:
iris = sns.load_dataset('iris')
iris.head()
Out[2]:
sepal_length sepal_width petal_length petal_width species
0 5.1 3.5 1.4 0.2 setosa
1 4.9 3.0 1.4 0.2 setosa
2 4.7 3.2 1.3 0.2 setosa
3 4.6 3.1 1.5 0.2 setosa
4 5.0 3.6 1.4 0.2 setosa
In [3]:
#Feature-matriisi on iris-data ilman species-muuttujaa:
X = iris.drop('species', axis=1)
In [4]:
#Gaussian naive bayes -mallin tuonti:
from sklearn.cluster import KMeans

#Mallin sovitus:
malli = KMeans(n_clusters=3)
malli.fit(X)

#Ryhmien keskukset (sepal_length, sepal_width, petal_length, petal_width):
malli.cluster_centers_
Out[4]:
array([[6.85   , 3.07368421, 5.74210526, 2.07105263],
    [5.006   , 3.428   , 1.462   , 0.246   ],
    [5.9016129 , 2.7483871 , 4.39354839, 1.43387097]])
In [5]:
#Ryhmiin kuulumiset:
X['K'] = malli.predict(X)
pd.crosstab(X['K'], 'lkm')
Out[5]:
col_0 lkm
K
0 38
1 50
2 62
In [6]:
#Tunnuslukuja ryhmittäin:
X.groupby('K').describe().T
Out[6]:
K 0 1 2
sepal_length count 38.000000 50.000000 62.000000
mean 6.850000 5.006000 5.901613
std 0.494155 0.352490 0.466410
min 6.100000 4.300000 4.900000
25% 6.425000 4.800000 5.600000
50% 6.700000 5.000000 5.900000
75% 7.200000 5.200000 6.200000
max 7.900000 5.800000 7.000000
sepal_width count 38.000000 50.000000 62.000000
mean 3.073684 3.428000 2.748387
std 0.290092 0.379064 0.296284
min 2.500000 2.300000 2.000000
25% 2.925000 3.200000 2.500000
50% 3.000000 3.400000 2.800000
75% 3.200000 3.675000 3.000000
max 3.800000 4.400000 3.400000
petal_length count 38.000000 50.000000 62.000000
mean 5.742105 1.462000 4.393548
std 0.488590 0.173664 0.508895
min 4.900000 1.000000 3.000000
25% 5.425000 1.400000 4.025000
50% 5.650000 1.500000 4.500000
75% 6.000000 1.575000 4.800000
max 6.900000 1.900000 5.100000
petal_width count 38.000000 50.000000 62.000000
mean 2.071053 0.246000 1.433871
std 0.279872 0.105386 0.297500
min 1.400000 0.100000 1.000000
25% 1.825000 0.200000 1.300000
50% 2.100000 0.200000 1.400000
75% 2.300000 0.300000 1.575000
max 2.500000 0.600000 2.400000
In [7]:
#Katsotaan miten muodostetut ryhmät suhteutuava lajikkeisiin:
pd.crosstab(X['K'], iris['species'])
Out[7]:
species setosa versicolor virginica
K
0 0 2 36
1 50 0 0
2 0 48 14

Muodostetuista ryhmistä ensimmäinen (0) näyttäisi vastaavan Versicoloria, toinen (1) Setosaa ja kolmas (2) Virginicaa. Ensimmäiseen ryhmään on sijoittunut myös useita (14) Virginicoita.

In [8]:
sns.pairplot(X, hue='K')
C:\Users\taaak\AppData\Local\Continuum\anaconda3\lib\site-packages\scipy\stats\stats.py:1713: FutureWarning: Using a non-tuple sequence for multidimensional indexing is deprecated; use `arr[tuple(seq)]` instead of `arr[seq]`. In the future this will be interpreted as an array index, `arr[np.array(seq)]`, which will result either in an error or a different result.
 return np.add.reduce(sorted[indexer] * weights, axis=axis) / sumval
C:\Users\taaak\AppData\Local\Continuum\anaconda3\lib\site-packages\statsmodels\nonparametric\kde.py:488: RuntimeWarning: invalid value encountered in true_divide
 binned = fast_linbin(X, a, b, gridsize) / (delta * nobs)
C:\Users\taaak\AppData\Local\Continuum\anaconda3\lib\site-packages\statsmodels\nonparametric\kdetools.py:34: RuntimeWarning: invalid value encountered in double_scalars
 FAC1 = 2*(np.pi*bw/RANGE)**2
C:\Users\taaak\AppData\Local\Continuum\anaconda3\lib\site-packages\numpy\core\fromnumeric.py:83: RuntimeWarning: invalid value encountered in reduce
 return ufunc.reduce(obj, axis, dtype, out, **passkwargs)
Out[8]:
<seaborn.axisgrid.PairGrid at 0x22e4cadfb00>