Ristiintaulukointi

Kahden kategorisen muuttujan riippuvuuden tarkasteluun

In [1]:
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

%matplotlib inline

# Tyyli vaikuttaa grafiikan ulkoasuun
# Käytettävissä olevat tyylit voit listata komennolla plt.style.available
plt.style.use('seaborn-whitegrid')
In [2]:
# Datan avaaminen
df = pd.read_excel('http://taanila.fi/data1.xlsx')
df.head()
Out[2]:
nro sukup ikä perhe koulutus palveluv palkka johto työtov työymp palkkat työteht työterv lomaosa kuntosa hieroja
0 1 1 38 1 1.0 22.0 3587 3 3.0 3 3 3 NaN NaN NaN NaN
1 2 1 29 2 2.0 10.0 2963 1 5.0 2 1 3 NaN NaN NaN NaN
2 3 1 30 1 1.0 7.0 1989 3 4.0 1 1 3 1.0 NaN NaN NaN
3 4 1 36 2 1.0 14.0 2144 3 3.0 3 3 3 1.0 NaN NaN NaN
4 5 1 24 1 2.0 4.0 2183 2 3.0 2 1 2 1.0 NaN NaN NaN
In [3]:
# Listat muuttujien tekstimuotoisista arvoista
koulutus = ['Peruskoulu', '2. aste', 'Korkeakoulu', 'Ylempi korkeakoulu']
sukup = ['Mies', 'Nainen']
In [4]:
# Ristiintaulukointi lukumäärinä
df1 = pd.crosstab(df['koulutus'], df['sukup'])

# Otsikot kuntoon edellä määriteltyjä listoja käyttäen
df1.index = koulutus
df1.columns = sukup

df1
Out[4]:
Mies Nainen
Peruskoulu 22 5
2. aste 23 7
Korkeakoulu 15 7
Ylempi korkeakoulu 2 0
In [5]:
# Ristiintaulukointi; prosentit (normalize) sarakkeiden kokonaismääristä
df2 = pd.crosstab(df['koulutus'], df['sukup'], normalize = 'columns') * 100

# Riviotsikot koulutus-listasta
df2.index = koulutus

# Kikkailen n-arvot sarakeotsikoihin
miehet = df['koulutus'][df['sukup'] == 1].count()
naiset = df['koulutus'][df['sukup'] == 2].count()
df2.columns = ['Mies, n=' + str(miehet), 'Nainen, n=' + str(naiset)]

# Ulkoasun tuunaus
df2.style.format('{:.1f} %')
Out[5]:
Mies, n=62 Nainen, n=19
Peruskoulu 35.5 % 26.3 %
2. aste 37.1 % 36.8 %
Korkeakoulu 24.2 % 36.8 %
Ylempi korkeakoulu 3.2 % 0.0 %
In [6]:
# Edellinen pylväinä; legend='reverse' kääntää selitteen järjestyksen
ax1 = df2.plot.barh(legend = 'reverse')

# vaaka-akselin otsikko
ax1.set_xlabel('Prosenttia sukupuolesta')

# seaborn-whitegrid -tyyli sisältää vaaka- ja pystysuuntaisen taustaviivoituksen
# tässä kumotaan vaakasuuntainen taustaviivoitus
ax1.grid(axis = 'y')
In [7]:
# Edellinen 100 % pinottuina vaakapylväinä
# T vaihtaa taulukon rivit ja sarakkeet (kaavion arvosarjat ja kategoriat) päittäin
ax2 = df2.T.plot.barh(stacked = True)

# x-akselin otsikko
ax2.set_xlabel('Prosenttia sukupuolesta')

ax2.grid(axis = 'y')

# Selitteen sijoittelu suhteessa origoon, selitteitä 4 vierekkäin
ax2.legend(loc=(-0.14, -0.25), ncol = 4)
Out[7]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x1784f3e23a0>

Onko ristiintaulukoinnissa havaittu riippuvuus tilastollisesti merkitsevää?

Otoksessa havaitut riippuvuudet voivat olla liian pieniä, jotta niitä voisi yleistää laajempaan perusjoukkoon, josta otos on otettu. Kyseessä voi olla otantavirheen (sattuman) aiheuttama riippuvuus.

Riippuvuutta sanotaan merkitseväksi, jos sen perusteella voidaan tehdä yleistys laajempaan perusjoukkoon, josta otos on otettu. Riippuvuuden merkitsevyyttä voit testata laskemalla niin kutsuttu p-arvo. Mitä pienempi p-arvo, sitä merkitsevämpi riippuvuus. Yleensä alle 0,05 (5 %) suuruisia p-arvoja pidetään osoituksena merkitsevästä riippuvuudesta.

Ristiintaulukointiin liittyvän p-arvon voit laskea khiin neliö -testillä (chi2_contingency).

In [8]:
from scipy.stats import chi2_contingency
chi2_contingency(pd.crosstab(df['koulutus'], df['sukup']))
Out[8]:
(1.836533415650563,
 0.6070173075042058,
 3,
 array([[20.66666667, 6.33333333],
    [22.96296296, 7.03703704],
    [16.83950617, 5.16049383],
    [ 1.5308642 , 0.4691358 ]]))

Khiin neliö -testin tulos: Riippuvuus ei ole merkitsevää (khiin neliö = 1.84, p = 0.607, df = 3).

Tulosteessa näkyvillä myös odotetut frekvenssit (laskennalliset frekvenssit hypoteettisessa tilanteessa, jossa ei ole lainkaan riippuvuutta).

Lisätietoa merkitsevyystestauksesta

Tietoa khiin neliö -testistä: https://tilastoapu.wordpress.com/2011/10/14/6-ristiintaulukointi-ja-khiin-nelio-testi/

Lisätietoa p-arvoista: https://tilastoapu.wordpress.com/2012/02/14/p-arvo/

p-arvoja Pythonilla eri testaustilanteisiin: https://nbviewer.jupyter.org/github/taanila/tilastoapu/blob/master/p.ipynb