Řešení Poissonovy rovnice metodou konečných diferencí (metodou sítí)

Definice úlohy

Chceme vyřešit 2D Poissonovu rovnici $$ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \rho $$ na obdélníkové oblasti $$ \Omega = \left<0, x_{\rm max}\right> \times \left<0, y_{\rm max}\right> $$ s Dirichletovou okrajovou podmínkou $$ u(x, y) = u_0(x, y);\quad (x,y)\in \partial\Omega. $$ Pozn.: faktor $-1/\epsilon_0$ z Poissonovy rovnice v elektrostatice zde pro jednoduchost a bez újmy na obecnosti vynecháváme.

Diskretizace

Provedeme následovnou diskretizaci prostorových souřadnic: $$ x_i = hi;\quad i = 0,\ldots,M+1;\quad hM = x_{\rm max}, $$ $$ y_j = hj;\quad j = 0,\ldots,N+1;\quad hN = y_{\rm max}. $$ Velikost kroku $h$ pro jednoduchost volíme stejnou v $x$-ovém i $y$-ovém směru. Celkový počet neznámých označíme $N_g = MN$. Numerickou aproximaci hledaného řešení $u(x, y)$ v bodě $(x_i, y_j)$ označíme $$ u_{ij} \approx u(x_i, y_j) $$ a obdobné značení zavedeme i pro ostatní veličiny, tedy např $\rho_{ij} \approx \rho(x_i, y_j)$. Na konec ještě parciální derivace nahradíme druhými diferencemi a dostaneme soustavu rovnic typu $$ \frac{u_{i-1,j} - 2u_{ij} + u_{i+1,j}}{h^2} + \frac{u_{i,j-1} - 2u_{ij} + u_{i,j+1}}{h^2} = \rho_{ij} $$

Abychom s touto soustavou lineárních rovnic mohli dále pracovat, je vhodné ji zapsat v maticovém tvaru. Pro jednoduchost začněme v 1D. První rovnice má tvar $$ u_0 - 2u_1 + u_2 = h^2\rho_1 $$ a vzhledem k tomu, že $u_0$ je dané Dirichletovou okrajovou podmínku, převedeme jej na druhou stranu $$ -2u_1 + u_2 = h^2\rho_1 - u_0 $$ rovnice pro $i=2,\ldots,M-1$ budou $$ u_{i-1} - 2u_{i} + u_{i+1} = h^2\rho_i $$ a konečně poslední rovnice pro $i=M$ bude opět obsahovat okrajovou podmínku $$ u_{M-1} - 2u_{M} = h^2\rho_i - u_{M+1}. $$ Maticový zápis těchto rovnic bude $$ \left[\begin{matrix}{} -2 & 1 & & &\\\ 1 & -2& 1 & &\\\ & .& . & .&\\\ & & 1& -2 & 1\\\ & & & 1 & -2 \end{matrix}\right] \cdot \left[\begin{matrix}{} u_1\\\ u_2\\\ \vdots\\\ u_{M-1}\\\ u_M \end{matrix}\right] =\left[\begin{matrix}{} h^2\rho_1-u_0\\\ h^2\rho_2\\\ \vdots\\\ h^2\rho_{n-1}\\\ h^2\rho_n-u_{M+1} \end{matrix}\right], $$ kde matici na levé straně nazýváme matice druhých diferencí a značíme $K$. Dále označíme vektor neznámých $U$ a pravou stranu $F$, čímž dostaneme maticový tvar soustavy $$ KU=F. $$

Maticový zápis ve 2D

Metody řešení

Gaussova eliminace

Relaxační metody

Jacobi

Z diskretizovaného zápisu Poissonovy rovnice $$ u_{i-1} - 2u_{i} + u_{i+1} = h^2\rho_i $$ si můžeme vyjádřit $i$-tou složku řešení $$ u_i =\frac{u_{i-1} + u_{i+1}}{2} - \frac{h^2\rho_i}{2} $$ a interpretovat tuto rovnici jako iterativní vztah pro výpočet $n+1$ aproximace řešení $$ u_i^{n+1} =\frac{u_{i-1}^n + u_{i+1}^n}{2} - \frac{h^2\rho_i}{2}\qquad\text{(eq:Jacobi)} $$

Gauss Seidel

Pokud postupně pro $i=1,\ldots,M$ vypočítáváme $u_i$ z Jacobiho iteračního vztahu, vidíme, že v době výpočtu $u_i^{n+1}$ již známe $u_{i-1}^{n+1}$ a můžeme tedy ve výpočtu použít tuto aktuálnější hodnotu. Náš iterační vztah tedy bude mít tvar $$ u_i^{n+1} =\frac{u_{i-1}^{n+1} + u_{i+1}^n}{2} - \frac{h^2\rho_i}{2}.\qquad\text{(eq:GS)} $$ Výhodou tohoto uspořádání je, že nové hodnoty můžeme přímo přepisovat v paměti, čímž snížíme paměťové nároky, a zároveň tato metoda rychleji konverguje.

Abychom zjistili rychlost konvergence výše uvedených relaxačních metod, zapíšeme si je v maticovém tvaru. Obecně můžeme relaxační metody pro řešení soustav lineárních rovnic interpretovat tak, že matici soustavy $K$ nahradíme maticí $P$, kterou lze narozdíl od $K$ snadno invertovat, a přitom je $P$ je v určitém smyslu blízké $K$. Význam této blízkosti odvodíme níže. Matice $P$ se nazývá předpodmiňovací (preconditioner).

Při odvození obecné iterační metody pro soustavu $$KU=F$$ si nejprve přičteme na obě strany výraz $PU$ a obtížně invertovatelný součin $KU$ převedeme na pravou stranu: $$PU = (P-K)U + F.$$ Pokud tento výraz interpretujeme jako iterační vztah, kde na pravé straně je přechozí aproximace $U^n$ a na levé straně je nová aproximace $U^{n+1}$, můžeme $U^{n+1}$ snadno vypočíst, neboť jsme zvolili $P$ snadno invertovatelné: $$U^{n+1}= P^{-1}(P-K)U^n + P^{-1}F = U^n- P^{-1}(KU^n-F).\qquad\text{(eq:iter)}$$ Chceme-li vědět, zda tato posloupnost $U^n$ konverguje k hledanému řešení $U$, napišme si $U^n$ jako součet hledaného řešení a chyby $e^n$ v daném kroku, $U^n = U + e^n$, a dosazením tohoto výrazu do iteračního vztahu (eq:iter) dostaneme $$ U + e^{n+1}= P^{-1}(P-K)(U + e^n) + P^{-1}F. $$ Částečně roznásobíme: $$ U + e^{n+1}=U - P^{-1}\underbrace{KU}_F + P^{-1}(P-K)e^n + P^{-1}F, $$ odečteme $U$ od obou stran rovnice a využijeme, že pro $U$ platí $KU=F$ z definice, čímž dostaneme $$ e^{n+1}=\underbrace{P^{-1}(P-K)}_Me^n, $$ kde matici $\mathbf M=P^{-1}(P-K)$ nazýváme iterační maticí. Rozložíme-li si chybu počátečního odhadu $e^0$ do báze vlastních vektorů matice $\mathbf M$: $e^0 = \sum_{k=1}^M e_k^0 z^k$ tak chybu v $n$-té iteraci můžeme psát jako $$ e^n = \sum_{k=1}^M\lambda_k^n e_k^0 z^k. $$ Velikost chyby konverguje k nule, pokud velikost všech vlastních čísel je menší než jedna. Definujeme-li spektrální poloměr $\rho(\mathbf M)$ jako maximální velikost vlastního čísla matice $\mathbf M$, $\rho(\mathbf M) = \max_k\{|\lambda_k(\mathbf M)|\}$, můžeme podmínku konvergence zapsat jako $$ \rho(\mathbf M) < 1. $$ Onen požadavek na "blízkost" matic $P$ a $K$, který jsme vyjádřili při odvozování iterační metody je kvantifikován právě spektrálním poloměrem matice $\mathbf M$, který můžeme v určitém smyslu interpretovat jako jejich vzdálenost.

K výpočtu spektrálního poloměru iteračních matic pro řešení Poissonovy rovnice se nám bude hodit znát vlastní čísla matice druhých diferencí, která odvodíme v následující vsuvce.

Vlastní čísla a vektory matice druhých diferencí

TODO odvození $$ z_i^k = \sin\frac{ik\pi}{M+1}\qquad\rm(eq:eigvec) $$ $$ \lambda_k = 2\cos\frac{k\pi}{M+1} - 2\qquad\rm(eq:eigval) $$

Konvergence Jacobiho metody

V jacobiho metodě volíme jako preconditioner diagonální část matice druhých diferencí, kterou označíme $D$. Maticový zápis tedy má tvar $$ U^{n+1} = D^{-1}(D-K)U^n + D^{-1}F. $$ Když uvážíme, že násobení čtvercovou diagonální maticí s konstantními koeficienty můžeme nahradit násobením skalárem a výsledné matice rozepíšeme, dostáváme $$ U^{n+1} = \frac{1}{2}\left[\begin{smallmatrix}{} 0 & 1 & & &\\\ 1 & 0& 1 & &\\\ & .& . & .&\\\ & & 1& 0 & 1\\\ & & & 1 & 0 \end{smallmatrix}\right]U^n - \frac{1}{2}F, $$ což skutečně odpovídá maticovému zápisu Jacobiho metody (eq:Jacobi). Nyní potřebujeme vypočítat vlastní čísla Jacobiho iterační matice $\mathbf M = D^{-1}(D-K)$. Vzhledem k tomu, že vlastní vektory $K$ jsou zároveň vlastními vektory $D$, lze pro vlastní číslo $\lambda_k^{\mathbf M}$ matice $\mathbf M$ odpovídající vlastnímu vektoru $z^k$ psát $$ \lambda_k^{\mathbf M} = \frac{1}{\lambda_k^D}(\lambda_k^D-\lambda_k^K) $$ a uvážíme-li dále, že všechna vlastní čísla $\lambda_k^D$ jsou rovna $-2$, dostáváme $$ \lambda_k^{\mathbf M} = -\frac{1}{2}\left(-2-(2\cos\frac{k\pi}{M+1} - 2)\right) = \cos\frac{k\pi}{M+1}. $$ Pro spektrální poloměr potom platí $$ \rho(\mathbf M) = \max_{k=1,\ldots,M}\{|\lambda_k^{\mathbf M}|\} = \lambda_1^{\mathbf M} = -\lambda_M^{\mathbf M} = \cos\frac{\pi}{M+1} < 1, $$ čímž jsme dokázali konvergenci Jacobiho metody. Zároveň vidíme, že největší vlastní čísla odpovídají nejnižším a nejvyšším prostorovým frekvencím a tyto složky chybového vektoru jsou tedy redukovány nejpomaleji.

Př: Kolik iterací Jacobiho metody je potřeba pro redukci chyby faktorem $10^{-p}$? Chyba po $n$ iteracích se redukuje faktorem $\rho^n(\mathbf M)$, takže řešíme rovnici $$ 10^{-p} = \rho^n(\mathbf M). $$ Spektrální poloměr si můžeme aproximovat Taylorovým rozvojem $\rho(\mathbf M) = \cos\frac{k\pi}{M+1}\approx 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{M+1}\right)^2\approx1 - \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{M}\right)^2$ a po zlogaritmování rovnice dostáváme $$ -p\ln10 = n\ln\left(1 - \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{M}\right)^2\right). $$ Logaritmus můžeme opět aproximovat Taylorovým rozvojem jako $\ln\left(1 - \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{M}\right)^2\right)\approx- \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{M}\right)^2$ a můžeme vyjádřit $n$ jako $$ n = 2p\ln10\cdot\frac{M^2}{\pi^2}\approx0.4666\cdot pM^2\approx\frac{1}{2}pM^2. $$ Pozn.: v $d$ dimenzích je počet iterací úměrný $N_g^{2/d}$, tedy druhé mocnině lineárního rozměru mříže. Výpočetní náročnost jedné iterace je $O(N_g)$ a celková výpočetní náročnost bude $O(N_g^{1+2/d})$. Konvergence je tedy pomalá. Určitou výhodou je, že počet iterací neroste s dimenzí mříže (ovšem počet operací ano, neboť jednotlivé iterace jsou výpočetně náročnější).

Konvergence Gauss Seidelovy metody

Uvedeme pouze stručně bez odvození. Předpodniňovací matice Gauss Seidelovy metody je dolní trojúhelníková (včetně diagonály), $P=L$. Inverzi této matice lze snadno řešit dopřednou substitucí. Vlastní čísla iterační matice Gauss Seidelovy metody jsou druhou mocninou vl. čísel matice Jacobiho metody, $$ \rho_{\rm GS}=\rho_{\rm Jac}^2\approx 1-\left(\frac{\pi}{M}\right)^2. $$ Potřebný počet iterací je tedy poloviční, $$ n\approx \frac{1}{4}p M^2. $$

Superrelaxace (Successive overrelaxation, SOR)

Myšlenka superrelaxace obecně spočívá v tom, že korekci řešení předepsanou nějakým iteračním vztahem $$ x^{n+1} = f(x^n) = x^n + (f(x^n)-x^n) $$ vynásobíme faktorem $\omega$ větším než 1: $$ x^{n+1} = x^n + \omega(f(x^n)-x^n) = (1-\omega)x^n + \omega f(x^n) $$ Konkrétně pro Gauss Seidelovu metodu tak dostáváme $$ u_i^{n+1} = (1-\omega)u_i^n + \omega\left(\frac{u_{i-1}^{n+1} + u_{i+1}^n}{2} - \frac{h^2\rho_i}{2}\right). $$ Optimální volba pro urychlení konvergence je [viz např reference v Numerical recipes] $$ \omega = \frac{2}{1+\sqrt{1-\rho_{\rm Jac}^2}} $$ a odpovídající spektrální poloměr potom je $$ \rho_{\rm SOR} = \left(\frac{\rho_{\rm Jac}}{1+\sqrt{1-\rho_{\rm Jac}^2}}\right)^2. $$ Konkrétně pro Poissonovu rovnici potom máme $$ \omega\approx\frac{2}{1+\pi/M},\qquad\rho_{\rm SOR}\approx1-\frac{2\pi}{M}. $$ Potřebný počet iterací lze vypočítat analogicky k Jacobiho metodě a dostaneme $$ n\approx\frac{1}{3}pM. $$ Superrelaxací tedy dosahujeme řádového urychlení konvergence. Metoda je vhodná a například ve výpočtech časového vývoje, kde obvykle řešení v předchozím kroku je dobrým počátečním odhadem řešení v kroku následujícím.

Rychlé eliptické řešiče (rapid elliptic solvers, RES)

Využívají specifickou strukturu matic pro eliptické PDR.

Cyklická redukce

Prvním příkladem je metoda cyklické redukce. Napišme si tři řádky soustavy Poissonovy rovnice: $$\begin{align} u_{i-2}-2u_{i-1}+&u_i &=&F_{i-1}, &\rm(C1)\\\ u_{i-1}-2&u_i + u_{i+1} &=&F_i, &\rm(C2)\\\ &u_i - 2u_{i+1} + u_{i+2} &=&F_{i+1} &\rm(C3) \end{align}$$ a sečtěme $\rm (C1) + 2(C2) + (C3)$, čímž dostaneme $$ u_{i-2} - 2u_i + u_{i+2} = F_{i-1} + 2F_i + F_{i+1}. $$ Obdobnou operaci můžeme provést pro všechna sudá $i$, čímž dostaneme soustavu s polovičním počtem rovnic, která bude mít ovšem stejný tvar jako původní Poissonova rovnice. Když z této redukované soustavy vypočteme hodnoty v sudých bodech, tak hodnoty v lichých bodech potom jednoduše vypočteme z odpovídajících rovnic neredukovanné soustavy.

Tuto redukci můžeme rekurzivně opakovat. Pokud $M=2^m-1$, tak po $m$ redukcích nám zbyde pouze jedna jedna rovnice, kterou triviálně vyřešíme a potom postupně v $m$ iteracích doplníme chybějící hodnoty.

Algoritmus lze implementovat i ve 2D, kde se pracuje s celými řadky 2D mříže. Celková náročnost výpočtu je $O(N_g\log(N_g))$.

Fourierovské metody

Fourierovské metody jsou založeny na tom, že známe vlastní vektory matice $K$ a zároveň máme efektivní algoritmus pro rozklad libovolného vektoru do této báze (FFT). Konkrétně v případě Poissonovy rovnice s nulovými dirichletovými okrajovými jsme si ukázali, že vlastní vektory mají sinusový průběh, $$ z_i^k = \sin\frac{ik\pi}{M+1}. $$ Příslušnou metodou je tedy diskrétní sinová transformace s předpisem $$ u_i = \frac{2}{M+1}\sum_{k=1}^M\sin\left(\frac{ik\pi}{M+1}\right)\hat u_k = \frac{2}{M+1}\sum_{k=1}^Mz_i^k\hat u_k\qquad\rm(eq:DST) $$ a její inverze $$ \hat u_k = \sum_{i=1}^M\sin\left(\frac{ik\pi}{M+1}\right)\hat u_i = \sum_{i=1}^Mz_i^k\hat u_i. $$ Rovnici (eq:DST) můžeme také napsat vektorově jako $$ U = \frac{2}{M+1}\sum_{k=1}^MZ^k\hat u_k. $$ Pokud si dosadíme tento rozklad do bázových vektorů za $U$ a $F$ v naší rovnici, dostaneme $$ KU = \frac{2}{M+1}\sum_{k=1}^M\lambda_kZ^k\hat u_k = \frac{2}{M+1}\sum_{k=1}^MZ^k\hat f_k. $$ Z ortogonality bázových vektorů $Z^k$ dále vyplývá, že odpovídající koeficienty na levé a pravé straně se musí rovnat (můžeme například levou i pravou stranu vynásobit $Z^l$), tedy $$ \lambda_k\hat u_k = \hat f_k $$ a hledané koeficienty $\hat u_k$ můžeme snadno explicitně vyjádřit jako $$ \hat u_k = \hat f_k\left(2\cos\frac{k\pi}{M+1} - 2\right)^{-1}. $$ Postup tedy spočívá v tom, že vhodnou variantou rychlé Fourierovy transformace vypočteme $\hat F$, to vydělíme vlastními čísly a $\lambda_k$ a poté zpětně transformujeme, čímž dostaneme $U$. Náročnost vypočtu je daná náročností FFT a je tedy $O(N_g\log(N_g))$.

FACR (Fourier analysis and cyclic reduction)

Asymptoticky nejefektivnější známý přímý algoritmus pro řešení Poissonovy rovnice ve 2D lze získat aplikací $l$ kroků cyklické redukce a následným vyřešením metodou fourierovy transformace v algoritmu zvaném FACR(l) (detaily viz např. Schwarztrauber et al. 1977). Při vhodné volbě parametru $l(N)$ je asymptotická výpočetní náročnost řádu $O(N_g\log\log(N_g))$.

To je konec sekce o RES, nyní se podíváme na obecnější metody pro řešení soustav rovnic. Přepneme na znační obvyklé v lineární algebře: $$ KU = F \qquad\to\qquad Ax=b $$

Metoda sdružených gradientů (Conjugate gradients, CG)

Předpokládejme, že matice soustavy $A$ typu $n\times n$ je positivně definitní ($\forall x\in \mathbb R^n, |x|>0 \Rightarrow x^TAx >0$) a symetrická. Potom řešení soustavy $Ax=b$ zároveň minimalizuje funkci $$ f = \frac{1}{2}x^TAx - x^Tb, $$ neboť podmínka nulového gradientu funkce v minimu je ekvivalentní řešené rovnici: $$ 0 = \nabla f = \frac{1}{2}\underbrace{x^TA}_{=A^Tx=Ax} + \frac{1}{2}Ax-b = Ax-b. $$ Minimum funkce $f$ můžeme obecně hledat iterativně gradientní metodou. Označíme li si reziduum v $k$-té iteraci $$r_k = b - Ax_k = -\nabla f(x_k).$$ Tak podle gradientní metody musíme v každé iteraci provést korekci řešení proti směru gradientu: $$x_{k+1} = x_k-\gamma\nabla f(x_k) = x_k + \gamma r_k.$$ ovšem v případě kvadratické funkce typu $f$ lze řešení hledat přímo v bázi tzv. sdružených vektorů.

Vsuvka: řešení v bázi sdružených vektorů

Dva vektory nazýváme sdružené, pokud jsou vzájemně ortogonální ve skalárním součinu definovaném jako $\left<u,v\right>_A = u^TAv$. Vzhledem k ortogonalitě tak $n$ sdružených vektorů $\{p_1,\ldots,p_n\}$ tvoří bázi $\mathbb R^n$. Vyjádříme-li si hledané řešení jako $$x = \sum_{i=1}^n\alpha_ip_i,$$ vynásobíme tento vektor maticí soustavy $$Ax = \sum_{i=1}^n\alpha_iAp_i,$$ a uvedenou rovnici zleva vynásobíme $p_k^T$, dostaneme $$p_k^TAx = \sum_{i=1}^n\alpha_ip_k^TAp_i.$$ Dále můžeme na levé straně nahradit $Ax=b$ a s využitím ortogonality dostáváme výraz $$p_k^Tb = \alpha_ip_k^TAp_k,$$ ze kterého můžeme vyjádřit koeficient rozkladu $$\alpha_i = \frac{\left<p_k, b\right>}{\left<p_k, p_k\right>_A}$$

Metoda sdružených gradientů je založena na tom, že rozklad řešení do báze sdružených vektorů můžeme konstruovat iterativně s velmi rychlou konvergencí. První sdružený vektor volíme ve směru gradientu a první korekce řešení tak odpovídá v gradientní metodě. V Dalších iteracích opět vypočítáváme gradient, ovšem ortogonalizujeme jej vůči všem předchozím korekcím. Při vhodné zvolené velikosti lze ukázat, že po $n$ iteracích dostaneme přesné řešení. Obvykle však postačuje mnohem menší počet iterací

In [39]:
%matplotlib inline
from pylab import *
from numpy import *

Definice problému: Konstantní nábojová hustota s Dirichletovou OP. Síť se 100 body, krok $h=1$, $\epsilon_0=1$. Maximální chyba iteračních metod $10^{-3}$

In [40]:
eps0 = 1
dx = 1
imax = 100
M = imax
rho = ones(imax)
b = -rho/eps0
epsilon = 1e-3

Iterativní řešení Jacobiho methodou

In [41]:
%%timeit -n 2 -r 3
U = zeros(imax+2)
iter = 0
while True:
  res = 0.5*(U[:-2] + U[2:] - dx**2*b) - U[1:-1]
  U[1:-1] += res
  iter += 1
  if sum(res**2) < epsilon**2: break
print(iter)
17398
17398
17398
17398
17398
17398
166 ms ± 6.95 ms per loop (mean ± std. dev. of 3 runs, 2 loops each)

Iterativní řešení Gauss Seidelovou methodou. Nelze v pythonu jednoduše vektorizovat - používáme cyklus, což ji zpomaluje.

In [42]:
%%timeit -n 2 -r 3
U = zeros(imax+2)
iter = 0
while True:
  err=0
  for i in range(1,imax+1):
    res = 0.5*(U[i-1] + U[i+1] - dx**2*b[i-1]) - U[i]
    U[i] += res
    err += res**2
  iter += 1
  if err < epsilon**2: break
print(iter)
9416
9416
9416
9416
9416
9416
1.27 s ± 11.2 ms per loop (mean ± std. dev. of 3 runs, 2 loops each)

Superrelaxace (Successive overrelaxation (SOR)) s faktorem $\omega$, bez vektorizace

In [51]:
%%timeit -n 4 -r 3
U = zeros(imax+2)
omega = 2/(1+sqrt(1-cos(pi/imax)**2))

iter = 0
while True:
  err=0
  for i in range(1,imax+1):
    res = 0.5*(U[i-1] + U[i+1] - dx**2*b[i-1]) - U[i]
    U[i] += omega*res
    err += res**2
  iter += 1
  if err < epsilon**2: break
print(iter)
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
37.4 ms ± 560 µs per loop (mean ± std. dev. of 3 runs, 4 loops each)

Výše uvedené metody lze vektorizovat iterace zvlášť přes liché a sudé elementy v šachovnicovitém vzoru (red-black ordering)

In [11]:
%%timeit
U = zeros(imax+2)
omega = 2/(1+sqrt(1-cos(pi/imax)**2))
iter = 0
while True:
  err=0
  res = 0.5*(U[:-2:2] + U[2::2] - dx**2*b[::2]) - U[1:-1:2]
  U[1:-1:2] += omega*res
  err = sum(res**2)
  
  res = 0.5*(U[1:-2:2] + U[3::2] - dx**2*b[1::2]) - U[2:-1:2]
  U[2:-1:2] += omega*res
  err += sum(res**2)
  
  iter += 1
  if err < epsilon**2: break
6.95 ms ± 85.6 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 100 loops each)

Fourier method

In [12]:
from scipy.fftpack import dst, idst
In [16]:
%%timeit
rho_k = dst(b, type=1) # type 1 assumes odd func around n=-1 and n=imax
k = arange(1, M+1)
lambda_k = 2*cos(k*pi/(M+1))-2
U_k = rho_k/lambda_k
U = idst(U_k, type=1)/(2*(M+1))
38.4 µs ± 476 ns per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 10000 loops each)
In [ ]:
k = arange(1, M+1)
lambda_k = 2*cos(k*pi/(M+1))-2
In [17]:
%%timeit
rho_k = dst(b, type=1) # type 1 assumes odd func around n=-1 and n=imax
U_k = rho_k/lambda_k
U = idst(U_k, type=1)/(2*(M+1))
32.5 µs ± 1.69 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 10000 loops each)

In 1D, the solution can be obtained using the fast and simple Thomas algorithm. Instead of it we may use a general sparse solver, which is also easily generalized to 2D.

Direct solver

In [35]:
from scipy.sparse import dia_matrix, eye
from scipy.sparse.linalg import spsolve
imax = 100000
def d2matrix(nelem):
  elements = ones((3,nelem))
  elements[1,:] *= -2
  return dia_matrix((elements, [-1,0,1]), shape=(nelem,nelem)).tocsc()
d2x = d2matrix(imax)/dx**2
b = -ones(imax)

The d2matrix is a matrix of second differences in sparse format:

In [36]:
print(d2matrix(10).todense())
[[-2. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [ 1. -2. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [ 0. 1. -2. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [ 0. 0. 1. -2. 1. 0. 0. 0. 0. 0.]
 [ 0. 0. 0. 1. -2. 1. 0. 0. 0. 0.]
 [ 0. 0. 0. 0. 1. -2. 1. 0. 0. 0.]
 [ 0. 0. 0. 0. 0. 1. -2. 1. 0. 0.]
 [ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. -2. 1. 0.]
 [ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. -2. 1.]
 [ 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. -2.]]
In [ ]:
 
In [37]:
#%%timeit
%prun U = spsolve(d2x, b)
 

Try direct solver with separate factorization

In [29]:
from scipy.sparse.linalg import factorized
LU = factorized(d2x)
In [30]:
# %%timeit
%prun U = LU(b)
 

We have obtained a solver, which is more than 1000 faster than our initial attempts

In [72]:
U = LU(b)
plot(U)
Out[72]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f4c02585cf8>]
In [ ]: