Základy počítačové fyziky II - NEVF138

SYLABUS (předběžný)

ODR

 • Numerická derivace, Taylor, Richardsonova extrapolace
 • Integrátory - explicitní, implicitní, prediktor/korektor, Runge Kutta, Tuhé soustavy - aplikace na chemickou kinetiku
 • Geometrické/symplektické integrátory - aplikace na pohybové rovnice, HARHA
 • Počáteční úloha/okrajová úloha

PDR

 • Metoda sítí
 • Metoda konečných prvků - Slabá formulace, konečné prvky, generování sítí, FEniCS, OpenFOAM
 • Aplikace - řešení Schrödingerovy rovnice různými metodami, výpočty elektrického a magnetického pole
 • Kombinace ODR + PDR - Particle-In-Cell

Lineární algebra

 • Řešení soustav lin. rovnic, podmíněnost matice
 • Iterační metody (Jacobi, Gauss Seidel, SOR ), přímé metody (LU, FA, CR, FACR… CG ?)
 • Hledání vlastních čísel

Další témata

 • Aplikace na experimentání data? -
 • Tichonovova regularizace, dekonvoluce, optimalizace, Newtonova metoda…
 • Návrhy studentů jsou vítány

Úvodní poznámky

Druhy chyb

 • Fyzikální aproximace - Newton/OTR...
 • Chyba vstupních parametrů - poč. podm., fyzikální konstanty...
 • Chyba metody - v důsledku diskretizace. Tím se budeme hlavně zabývat
 • Zaokrouhlovací chyba - v důsledku konečné přesnosti počítače

Numerické derivování

Jak vyhodnocováním $f(x)$ v různých bodech zjistit $f'(x)$. Vyjdeme z definice $$ f'(x) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} $$

Diskretizace, otázka přesnosti (chyba metody a zaokrouhlovací chyba), dopředné diference, centrální diference

Asymptotické chování chyby a její eliminace - Richardsonova extrapolace

In [1]:
%matplotlib inline
%config InlineBackend.close_figures=False
import pylab as P
import numpy as N
In [2]:
#define function for calculating the forward differences:
def diff_FD(f, x, dx): return (f(x+dx) - f(x))/dx
In [3]:
#the asymptotic error of the above functions obtained by Taylor expansion:
def diff_FD_err(f, d2f, d3f, x, dx): return 0.5*d2f(x)*dx
In [4]:
# use function sin(x) to test our implementation
def f(x): return N.sin(x)
def dfdx(x): return N.cos(x)
def dfdx2(x): return -N.sin(x)
def dfdx3(x): return -N.cos(x)
In [5]:
# calculate the derivative at x0=1. for the following values of dx
x0 = 1.0
dx = N.logspace(-17, 1, 500)

Chyba dopředných diferencí

In [6]:
P.figure(figsize=(8,5))

rel_err = N.abs((diff_FD(f, x0, dx) - dfdx(x0))/dfdx(x0))
P.loglog(dx, rel_err)
  
# some plotting setup to make it look nice
%config InlineBackend.close_figures=False
from matplotlib.ticker import LogLocator
P.ylim([1e-13, 1e1])
P.gca().xaxis.set_major_locator(LogLocator(base=100., numticks=20))
P.xlabel("step size")
P.ylabel("rel. error")
P.grid(which="both")
In [13]:
#compare with the asymptotic error value
err = N.abs(diff_FD_err(f, dfdx2, dfdx3, x0, dx)/dfdx(x0))
P.loglog(dx, err,":k")
Out[13]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f94e47c0518>]
In [7]:
#define functions for calculating the centered differences:
def diff_CD(f, x, dx): return (f(x+dx) - f(x-dx))/(2*dx)

#the asymptotic errors of the above functions obtained by Taylor expansion:
def diff_CD_err(f, d2f, d3f, x, dx): return 1/6.*d3f(x)*dx**2

Chyba centrálních diferencí

In [8]:
rel_err = N.abs((diff_CD(f, x0, dx) - dfdx(x0))/dfdx(x0))
P.loglog(dx, rel_err)
Out[8]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f7c37eb17b8>]
In [9]:
#compare with the asymptotic error value
err = N.abs(diff_CD_err(f, dfdx2, dfdx3, x0, dx)/dfdx(x0))
P.loglog(dx, err,":k")
Out[9]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f7c37eb1c18>]

Richardsonova extrapolace

In [18]:
# try to apply the Richardson extrapolation to both methods once, and finally try to subtract first
# 4 terms of the asymptotic error expansion
def richardson(f, x0, dx, p):
  if len(p) > 1:
    return (2**p[0]*richardson(f, x0, dx, p[1:]) -\
        richardson(f, x0, 2*dx, p[1:]))/(2**p[0]-1)
  return (2**p[0]*operator(f, x0, dx) - operator(f, x0, 2*dx))/(2**p[0]-1)

for operator, p1 in [(diff_FD, [1]), (diff_CD, [2]), (diff_CD, [2, 4, 6, 8])]:
  rel_err = N.abs((richardson(f, x0, dx, p1) - dfdx(x0))/dfdx(x0))
  P.loglog(dx, rel_err,"--")

Indeed we can easily obtain a method of 10$^{\rm th}$ order accuracy. Although maybe not the most efficient one.

Numerické integrování

Opět z definice: Riemannův integrál $\to$ obdélníkové pravidlo

In [ ]: