Okruhy otázek z NEVF138

 • Numerická derivace, dopředné diference, zpětné diference, centrální diference
 • Odhad chyby Taylorovým rozvojem, asymptotické chování chyby, Richardsonova extrapolace
 • Numerická integrace, obdélníkové pravidlo, lichoběžníkové pravidlo, globální vs. lokální chyba
 • Integrace ODR, Explicitní vs. Implicitní metody.
 • Rungovy Kuttovy metody - např Eulerova metoda, Heunova metoda (explicitní), Lichoběžníková metoda (implicitní)
 • Leap Frog
 • Stabilita, vyšetřování stability - testovací rovnice, tuhé soustavy
 • Integrace PDR - diskretizace metodou konečných diferencí (metoda sítí)
 • Řešení okrajových úloh - přímé (Gaussova eliminace, LU dekompozice, Fourierova transformace), nepřímé (Relaxační metody - Jacobi, Gauss Seidel...)
 • Matice druhých diferencí - vlastní čísla a vlastní vektory kvalitativně
 • Počátečně-okrajové úlohy (evoluční rovnice) -
 • FTCS (forward time, cetered space), Laxova(-Friedrichsova) metoda, Crank Nicolson a použitelnost pro parabolické (difúze) a hyperbolické (advekce) problémy
 • Von Neumannova analýza stability, Courant Friedrichs Lewyho podmínka,
 • Stručně princip metody konečných prvků: PDR $\to$ slabá formulace $\to$ diskretizace prostoru funkcí $\to$ řešení lin. rovnic
 • Podmíněnost matice a její význam pro numerické metody
In [ ]: