Name
..
README.txt
plot_OTDA_2D.py
plot_OTDA_classes.py
plot_OTDA_color_images.py
plot_OTDA_mapping.py
plot_OTDA_mapping_color_images.py
plot_OT_1D.py
plot_OT_2D_samples.py
plot_OT_L1_vs_L2.py
plot_WDA.py
plot_barycenter_1D.py
plot_compute_emd.py
plot_optim_OTreg.py