Name
..
stock_prices.csv
stock_prices.json
stock_prices.xlsx