Zadání semestrální práce 2016 - kvasinky

Cílem práce je sledování pohybu kvasinek v obrazu z mikroskopu. Úloha je rozdělena na dvě části:

 • Nalezení modelu pozadí
 • Sledování kvasinek

V první části jde o nalezení pozadí. To je ve videích poměrně neměnné. Prakticky je nutné naimplementovat třídu BackgroundModel.

Druhá část řeší vlastní sledování kvasinek. Tam je úkolem nalezení pohybující se kvasinky, určení její polohy v pixelech a směru jejího pohybu (předpokládanou polohu v následujícím framu).

kvasinky

Požadované rozhraní

vstupem odevzdávané aplikace bude skript, který je možné volat z příkazové řádky následujícím způsobem

  python kvasinky.py -i adresar_s_jpg_soubory -dt 0.020 -o vystupni.csv -d 

První argument označuje vstupní data, druhý označuje časový posun mezi jednotlivými framy. Třetí parametr popisuje výstupní soubor. Poslední parametr je volitelný. Pokud je použit. Bude spuštěn debugovací režim s vykreslením jednotlivých kroků.

Výstupní soubor obsahuje informace o detekovaných kvasinkách. Je ve formátu csv a musí obsahovat následující sloupce:

* `time` čas události
* `id`  číselný identifikátor objektu
* `x_px` x-ová souřadnice objektu v pixelech
* `y_px` y-ová souřadnice objektu v pixelech

Volitelně pak lze přidat i sloupce popisující směr pohybu objektu a jeho rychlost

* `angle` úhlel pohybu
* `speed_px` rychlost pohybu v pixelech za sekundu
In [ ]:
## 
In [10]:
%pylab inline
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib
WARNING: pylab import has clobbered these variables: ['f']
`%matplotlib` prevents importing * from pylab and numpy
In [2]:
# http://147.228.240.61/zdo/2015/converted/

Načítání obrázků z adresáře

In [8]:
import scipy
import scipy.misc
import glob
import numpy as np
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
# import model
# import tracker


# prostor pro inicializaci
# 1.část
# bm = model.BackgroundModel()
# 2.část
# tr = tracker.Tracker()

files = sorted(glob.glob('/home/mjirik/tmp/kvasinky1/*.jpg'))

for filename in files:
  img = scipy.misc.imread(filename)
  # zde místo pro práci s každým snímkem
  
  # 1.část
  # bm.add_frame(gray_img)
  # model = bm.get_model()
  # img_without_background = img - model
  
  # 2.část
  # tr.track_in_frame(gray_img)

# ulož výsledky
# tr.saveCsvFile()    

Medicína - bránice

kvasinky kvasinky

kvasinky kvasinky

kvasinky kvasinky kvasinky

Jak si zkusit prohlédnout játra

ukázková data lze stáhnout zde:

http://147.228.240.61/zdo/2016/jatra_5mm.hdf5

In [15]:
import h5py
import matplotlib.pyplot as plt

f = h5py.File('jatra_5mm.hdf5','r')
data3d = f['data3d']
metadata = f['metadata']


plt.imshow(data3d[30, :, :])
plt.show()

print 'size of voxel: ', np.asarray(metadata['voxelsize_mm']), ' mm'
 size of voxel: [ 5.  0.75 0.75] mm

Klasifikace obrázků na text/netext (kontakt : [email protected])

Úkolem v této semestrální práci je vytvořit dataset obrázků, které by sloužily k natrénování klasifikátoru schopného rozlišit obraz dle jeho obsahu na text/netext. Cílem není zjistit jaké znaky případný text obsahuje (OCR), pouze přinést informaci o tom zda se na obrázku text nachází.

Postup

 • Vytvořit zdrojové obrazy (scan dokumentů a novin, fotky, ...)
 • Vytvořit skript v pythonu, který z výše uvedených dat vytvoří dataset (obrázky o stejné velikosti získané náhodným vyříznutím ze zdrojových dat) s informací od učitele o tom zda je na daném obrázku text nebo ne.
 • Rozdělení výše uvedeného na trénovací a testovací data (lze automatizovat)
 • Provedení sady experimentů s různými klasifikátory
  • Vybrání příznaků použitých v klasifikátoru
  • Natrénování klasifikátoru
  • Analýza dat