Colors

color

Ve starověku byl Démokrites přesvědčen, že světlo je proud částic, které neustále vysílá každý viditelný předmět. Aristotelés však tvrdí, že se ono „průhledné“ šíří asi jako vlnky po vodní hladině. A tehdy začal vědecký spor, jenž se táhne až do dneška. [Janovic2005]

Spor o povaze světla se obnovil až v druhé polovině 17. století, kdy spolu soupeřily dvě teorie. První, kterou obhajoval francouzský fyzik Pierre Gassendi (1592-1655), vysvětlovala světlo jako proud drobných částic šířících se nepředstavitelně velkou rychlostí. Druhou teorii předložil francouzský filozof René Descartes (1596-1650), který se domníval, že vesmír vyplňuje určitá látka (nazýval ji „plenum“), která vyvíjí tlak na oči a díky tomuto tlaku podle něj vzniká vidění.

V moderních dějinách navazuje

 • Newtonova teorie barev
 • Yungova korpuskulární teorie
 • Maxwellova teorie elektromagnetického vlnění
 • Einsteinova kvantová teorie světla

Dnes již víme, že světlo je elektromagnetické záření. Charakterizuje se frekvencí ν (eventuálně f), která udává počet vln neboli kmitů za sekundu (jednotkou je hertz), a vlnovou délkou $\lambda$.

Diagram barevnosti

Všechny skutečné (reálné) barvy leží uvnitř tzv. plochy nesytých barev, která je v barevné rovině ohraničena křivkou sytých barev diagramu barevnosti.

color

[Pospisil1998] Pospíšil Jaroslav: Mísení barev a jejich grafické znázornění; Rozhledy matematicko-fyzikální; Praha: SPN, 1998, roč. 75, s. 160-166.

[Janovic2005] Adam Jančovič. Historie. Vnímání barev. Available at:

http://www.ped.muni.cz/wphy/publikace/Jancovic1.html

Barevný model RGB a CMY

 • Součtové míchání
 • Rozdílové míchání

souctovymodel rozdilovymodel

In [2]:
duha = skimage.io.imread('http://pixabay.com/static/uploads/photo/2013/07/12/17/20/luck-152048_640.png')
#lena = data.lena()

plt.figure(figsize=(9, 4))
plt.subplot(141)
plt.imshow(duha[:,:,0], cmap='gray')
plt.subplot(142)
plt.imshow(duha[:,:,1], cmap='gray')
plt.subplot(143)
plt.imshow(duha[:,:,2], cmap='gray')
plt.subplot(144)
plt.imshow(duha)
Out[2]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x10d3cde10>

RGB and CMY

In [1]:
red_rgb = [1, 0, 0]
red_cmy = [0, 1, 1]

Color model HSV and HSL

hsv hsl

In [8]:
# import cv2
# duha_hsv = cv2.cvtColor(duha, cv2.COLOR_RGB2HSV)
import skimage.color
print duha.shape

duha_hsv = skimage.color.rgb2hsv(duha[:,:,:3])

plt.subplot(131)
imshow(duha_hsv[:,:,0], cmap='gray')
plt.subplot(132)
imshow(duha_hsv[:,:,1], cmap='gray')
plt.subplot(133)
imshow(duha_hsv[:,:,2], cmap='gray')
(640, 584, 4)
Out[8]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x7fe261727c10>

When it is usefull to use other than RGB color model

Pro potřeby klasifikace může být výhodné využívat převod do jiného barevného modelu. Použití RGB je někdy nevhodné například z důvodu možného poklesu osvětlení. Následující ukázka naznačuje práci jednoduchého klasifikátoru podle nejmenší vzdálenosti s RGB barevným prostorem. Neznámý obraz je, pro člověka nepochopitelně, zařazen mezi šedé.

In [6]:
red = np.array([1.0,0.0,0.0])
gray = np.array([0.4, 0.4, 0.4])
unknown = np.array([0.4,0.0,0.0])

redsq = red * np.ones([50,50,3])
graysq = gray * np.ones([50,50,3])
unknownsq = unknown * np.ones([50,50,3])


plt.subplot(131)
plt.title('red')
plt.imshow(redsq)

plt.subplot(132)
plt.title('classifed as gray')
plt.imshow(unknownsq)

plt.subplot(133)
plt.title('gray')
plt.imshow(graysq)

print "red [RGB]  ", red
print "unknown [RGB]", unknown
print "gray [RGB]  ", gray
print 'dist to red ', np.linalg.norm(unknown - red)
print 'dist to gray ', np.linalg.norm(unknown - gray)
red [RGB]   [ 1. 0. 0.]
unknown [RGB] [ 0.4 0.  0. ]
gray [RGB]  [ 0.4 0.4 0.4]
dist to red  0.6
dist to gray 0.565685424949
In [20]:
red_hsv = skimage.color.rgb2hsv(red.reshape(1,1,3))
gray_hsv = skimage.color.rgb2hsv(gray.reshape(1,1,3))
unknown_hsv = skimage.color.rgb2hsv(unknown.reshape(1,1,3))

print "red [HSV]  ", red_hsv.squeeze()
print "unknown [HSV]", unknown_hsv.squeeze()
print "gray [HSV]  ", gray_hsv.squeeze()
print 'dist to red ', np.linalg.norm(unknown_hsv - red_hsv)
print 'dist to gray ', np.linalg.norm(unknown_hsv - gray_hsv)
red [HSV]   [ 0. 1. 1.]
gray [HSV]  [ 0.  0.  0.4]
unknown [HSV] [ 0.  1.  0.4]
dist to red  0.6
dist to gray 1.0