Klasifikátory a analýza pohybu

Několik typů klasifikátorů:

 • Nejbližší soused (KNN)
 • Bayessův klasifikátor
 • Support Vector Machine (SVM)

Dva základní typy učení:

 • S učitelem (Supervised learning)
 • Bez učitele (Unsupervised learning)

Klasifikátory v Pythonu

Dobrým pomocníkem je balík scikits-learn (sklearn).

In [5]:
%pylab inline --no-import-all
from sklearn import datasets
import numpy as np
import sklearn.model_selection
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib

Kosatec

Načtení trénovacích dat. Jde o kosatec (iris flower) a jeho tři poddruhy: Iris setosa, Iris versicolor, Iris virginica. Měří se délka kalichu, šířka kalichu, délka okvětního lístku a šířka okvětního lístku.

iris

In [14]:
iris = datasets.load_iris()
# cílové třídy
# rozměry dat
print("data ", iris.data.shape)
print(iris.data[-10:,:])

print("")
print("target", iris.target.shape)
print(np.unique(iris.target))
print(iris.target[-10:])
('data ', (150, 4))
[[ 6.7 3.1 5.6 2.4]
 [ 6.9 3.1 5.1 2.3]
 [ 5.8 2.7 5.1 1.9]
 [ 6.8 3.2 5.9 2.3]
 [ 6.7 3.3 5.7 2.5]
 [ 6.7 3.  5.2 2.3]
 [ 6.3 2.5 5.  1.9]
 [ 6.5 3.  5.2 2. ]
 [ 6.2 3.4 5.4 2.3]
 [ 5.9 3.  5.1 1.8]]

('target', (150,))
[0 1 2]
[2 2 2 2 2 2 2 2 2 2]

Klasifikátor podle K-nejbližšího souseda

Nejbližší soused NN

K - nejbližší soused KNN

Počítání minimální vzdálenosti minimální vzdálenost

In [3]:
from sklearn import neighbors
knn = neighbors.KNeighborsClassifier()
knn.fit(iris.data, iris.target) 
#KNeighborsClassifier(...)
predikce = knn.predict([[0.1, 0.2, 0.3, 0.4]])
print predikce
#array([0])
[0]

knn_classif

Trénovací a testovací sada

Při experimentování je důležité rozdělit data na trénovací a testovací sadu.

In [4]:
perm = np.random.permutation(iris.target.size)
iris.data = iris.data[perm]
iris.target = iris.target[perm]

train_data = iris.data[:100]
train_target = iris.target[:100]

test_data = iris.data[100:]
test_target = iris.target[100:]

knn.fit(train_data, train_target) 

knn.score(test_data, test_target) 
/usr/lib/pymodules/python2.7/sklearn/neighbors/base.py:23: UserWarning: kneighbors: neighbor k+1 and neighbor k have the same distance: results will be dependent on data order.
 warnings.warn(msg)
Out[4]:
0.97999999999999998

Bayessův klasifikátor

$$P(x_i \mid y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2_y}} \exp\left(-\frac{ (x_i - \mu_y)^2}{2\pi\sigma^2_y}\right)$$
In [5]:
import sklearn.naive_bayes
gnb = sklearn.naive_bayes.GaussianNB()
gnb.fit(train_data, train_target)
y_pred = gnb.predict(test_data)
print("Number of mislabeled points : %d" % (test_target != y_pred).sum())
Number of mislabeled points : 2

SVM klasifikátor

Rozděluje data nadrovinou

svm

In [6]:
from sklearn import svm
svc = svm.SVC()
svc.fit(train_data, train_target) 
y_pred = svc.predict(test_data)
print("Number of mislabeled points : %d" % (test_target != y_pred).sum())
Number of mislabeled points : 0
/usr/lib/pymodules/python2.7/sklearn/svm/classes.py:184: FutureWarning: SVM: scale_C will be True by default in scikit-learn 0.11
 cache_size, scale_C)

Učení bez učitele

Cílem je rodělit obrazy bez další informace do skupin - shluků

Vstup bez ucitele vstup

výstup kmeans výstup

Pro jednoduché případy lze použít algoritmus K-Means. Pro složitější natrénování Bayessova klasifikátoru je využíván EM-algoritmus.

In [4]:
import scipy
import urllib
import cStringIO
import skimage
import skimage.color
import skimage.filter
import skimage.measure
import skimage.io
from sklearn import svm


# URL = "http://uc452cam01-kky.fav.zcu.cz/snapshot.jpg"
URL = "https://raw.githubusercontent.com/mjirik/ZDO/master/objekty/ctverce_hvezdy_kolecka.jpg"
img = skimage.io.imread(URL, as_grey=True)
plt.imshow(img)
# doporučený klasifikátor ...
# pozor na labeling a "+1 problém"
Out[4]:
<matplotlib.image.AxesImage at 0x111887fd0>

ukázka řešení

v notes

Titanic

iris

VARIABLE DESCRIPTIONS

Description

 • [Pclass] Passenger Class (1 = 1st; 2 = 2nd; 3 = 3rd)
 • [survival] Survival (0 = No; 1 = Yes)
 • name Name
 • sex Sex
 • age Age
 • sibsp Number of Siblings/Spouses Aboard
 • parch Number of Parents/Children Aboard
 • ticket Ticket Number
 • fare Passenger Fare (British pound)
 • cabin Cabin
 • embarked Port of Embarkation (C = Cherbourg; Q = Queenstown; S = Southampton)
 • boat Lifeboat
 • body Body Identification Number
 • home.dest Home/Destination

SPECIAL NOTES

 • Pclass is a proxy for socio-economic status (SES) 1st ~ Upper; 2nd ~ Middle; 3rd ~ Lower

 • Age is in Years; Fractional if Age less than One (1) If the Age is estimated, it is in the form xx.5

 • Fare is in Pre-1970 British Pounds () Conversion Factors: 1 = 12s = 240d and 1s = 20d

Kaggle - Titanic: Machine Learning from Disaster

In [ ]:
 
In [55]:
import pandas as pd
import seaborn as sns
titanic = sns.load_dataset("titanic")
titanic
Out[55]:
survived pclass sex age sibsp parch fare embarked class who adult_male deck embark_town alive alone
0 0 3 male 22.0 1 0 7.2500 S Third man True NaN Southampton no False
1 1 1 female 38.0 1 0 71.2833 C First woman False C Cherbourg yes False
2 1 3 female 26.0 0 0 7.9250 S Third woman False NaN Southampton yes True
3 1 1 female 35.0 1 0 53.1000 S First woman False C Southampton yes False
4 0 3 male 35.0 0 0 8.0500 S Third man True NaN Southampton no True
5 0 3 male NaN 0 0 8.4583 Q Third man True NaN Queenstown no True
6 0 1 male 54.0 0 0 51.8625 S First man True E Southampton no True
7 0 3 male 2.0 3 1 21.0750 S Third child False NaN Southampton no False
8 1 3 female 27.0 0 2 11.1333 S Third woman False NaN Southampton yes False
9 1 2 female 14.0 1 0 30.0708 C Second child False NaN Cherbourg yes False
10 1 3 female 4.0 1 1 16.7000 S Third child False G Southampton yes False
11 1 1 female 58.0 0 0 26.5500 S First woman False C Southampton yes True
12 0 3 male 20.0 0 0 8.0500 S Third man True NaN Southampton no True
13 0 3 male 39.0 1 5 31.2750 S Third man True NaN Southampton no False
14 0 3 female 14.0 0 0 7.8542 S Third child False NaN Southampton no True
15 1 2 female 55.0 0 0 16.0000 S Second woman False NaN Southampton yes True
16 0 3 male 2.0 4 1 29.1250 Q Third child False NaN Queenstown no False
17 1 2 male NaN 0 0 13.0000 S Second man True NaN Southampton yes True
18 0 3 female 31.0 1 0 18.0000 S Third woman False NaN Southampton no False
19 1 3 female NaN 0 0 7.2250 C Third woman False NaN Cherbourg yes True
20 0 2 male 35.0 0 0 26.0000 S Second man True NaN Southampton no True
21 1 2 male 34.0 0 0 13.0000 S Second man True D Southampton yes True
22 1 3 female 15.0 0 0 8.0292 Q Third child False NaN Queenstown yes True
23 1 1 male 28.0 0 0 35.5000 S First man True A Southampton yes True
24 0 3 female 8.0 3 1 21.0750 S Third child False NaN Southampton no False
25 1 3 female 38.0 1 5 31.3875 S Third woman False NaN Southampton yes False
26 0 3 male NaN 0 0 7.2250 C Third man True NaN Cherbourg no True
27 0 1 male 19.0 3 2 263.0000 S First man True C Southampton no False
28 1 3 female NaN 0 0 7.8792 Q Third woman False NaN Queenstown yes True
29 0 3 male NaN 0 0 7.8958 S Third man True NaN Southampton no True
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
861 0 2 male 21.0 1 0 11.5000 S Second man True NaN Southampton no False
862 1 1 female 48.0 0 0 25.9292 S First woman False D Southampton yes True
863 0 3 female NaN 8 2 69.5500 S Third woman False NaN Southampton no False
864 0 2 male 24.0 0 0 13.0000 S Second man True NaN Southampton no True
865 1 2 female 42.0 0 0 13.0000 S Second woman False NaN Southampton yes True
866 1 2 female 27.0 1 0 13.8583 C Second woman False NaN Cherbourg yes False
867 0 1 male 31.0 0 0 50.4958 S First man True A Southampton no True
868 0 3 male NaN 0 0 9.5000 S Third man True NaN Southampton no True
869 1 3 male 4.0 1 1 11.1333 S Third child False NaN Southampton yes False
870 0 3 male 26.0 0 0 7.8958 S Third man True NaN Southampton no True
871 1 1 female 47.0 1 1 52.5542 S First woman False D Southampton yes False
872 0 1 male 33.0 0 0 5.0000 S First man True B Southampton no True
873 0 3 male 47.0 0 0 9.0000 S Third man True NaN Southampton no True
874 1 2 female 28.0 1 0 24.0000 C Second woman False NaN Cherbourg yes False
875 1 3 female 15.0 0 0 7.2250 C Third child False NaN Cherbourg yes True
876 0 3 male 20.0 0 0 9.8458 S Third man True NaN Southampton no True
877 0 3 male 19.0 0 0 7.8958 S Third man True NaN Southampton no True
878 0 3 male NaN 0 0 7.8958 S Third man True NaN Southampton no True
879 1 1 female 56.0 0 1 83.1583 C First woman False C Cherbourg yes False
880 1 2 female 25.0 0 1 26.0000 S Second woman False NaN Southampton yes False
881 0 3 male 33.0 0 0 7.8958 S Third man True NaN Southampton no True
882 0 3 female 22.0 0 0 10.5167 S Third woman False NaN Southampton no True
883 0 2 male 28.0 0 0 10.5000 S Second man True NaN Southampton no True
884 0 3 male 25.0 0 0 7.0500 S Third man True NaN Southampton no True
885 0 3 female 39.0 0 5 29.1250 Q Third woman False NaN Queenstown no False
886 0 2 male 27.0 0 0 13.0000 S Second man True NaN Southampton no True
887 1 1 female 19.0 0 0 30.0000 S First woman False B Southampton yes True
888 0 3 female NaN 1 2 23.4500 S Third woman False NaN Southampton no False
889 1 1 male 26.0 0 0 30.0000 C First man True C Cherbourg yes True
890 0 3 male 32.0 0 0 7.7500 Q Third man True NaN Queenstown no True

891 rows × 15 columns

Analýza obsahu

In [62]:
titanic["psex"] = titanic["sex"] == "male"
In [83]:
sns.factorplot(x="sex", kind="count", data=titanic)
Out[83]:
<seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x7fe200794190>
In [80]:
sns.factorplot(x="class", hue="sex", kind="count", data=titanic)
Out[80]:
<seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x7fe2008fa450>
In [82]:
g = sns.factorplot(x="class", y="survived", hue="sex", data=titanic, kind="bar")# ,size=6 , palette="muted")
g.despine(left=True)
g.set_ylabels("survival probability")
Out[82]:
<seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x7fe20081a690>
In [88]:
fg = sns.FacetGrid(titanic, hue="sex", aspect=3)
fg.map(sns.kdeplot, "age", shade=True)
fg.add_legend()
fg.set(xlim=(0, 80));
In [87]:
fg = sns.FacetGrid(titanic, hue="class", aspect=3, palette="BuPu_d")
fg.map(sns.kdeplot, "age", shade=True)
fg.set(xlim=(0, 80));
fg.add_legend()
Out[87]:
<seaborn.axisgrid.FacetGrid at 0x7fe200488f50>

Klasifikátor

In [44]:
titanic_drp = titanic[["pclass", "age", "survived"]].dropna(how="any")
X = titanic_drp[["pclass", "age"]]
y = titanic_drp[["survived"]]

X_train, X_test, y_train, y_test = sklearn.model_selection.train_test_split(X, y, test_size=0.33, random_state=42)

import sklearn.naive_bayes
gnb = sklearn.naive_bayes.GaussianNB()
gnb.fit(X_train, y_train) 
# #KNeighborsClassifier(...)
y_pred = gnb.predict(X_test)
y_pred
Out[44]:
array([0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0,
    1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0,
    0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0,
    1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,
    0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0,
    0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
    0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0,
    0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1,
    0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
    0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1,
    0, 0, 0, 0, 1, 0])
In [40]:
print (sklearn.metrics.classification_report(y_test, y_pred))
       precision  recall f1-score  support

     0    0.69   0.88   0.77    137
     1    0.72   0.44   0.55    99

avg / total    0.70   0.69   0.68    236

In [41]:
print (sklearn.metrics.confusion_matrix(y_test, y_pred))
[[120 17]
 [ 55 44]]

včetně pohlaví

In [45]:
titanic_drp = titanic[["pclass", "age", "psex", "survived"]].dropna(how="any")
X = titanic_drp[["pclass", "age", "psex"]]
y = titanic_drp[["survived"]]

X_train, X_test, y_train, y_test = sklearn.model_selection.train_test_split(X, y, test_size=0.33, random_state=42)

import sklearn.naive_bayes
gnb = sklearn.naive_bayes.GaussianNB()
gnb.fit(X_train, y_train) 
# #KNeighborsClassifier(...)
y_pred = gnb.predict(X_test)
print (sklearn.metrics.classification_report(y_test, y_pred))
       precision  recall f1-score  support

     0    0.77   0.82   0.80    137
     1    0.73   0.66   0.69    99

avg / total    0.75   0.75   0.75    236

Analýza pohybu

im im

rozdílový obraz

im

kumulativní obraz

im

Klíčové body

im

Tracking