Kolokwium I - poprawa

Zadanie 1 (5 pkt)

Napisz iterator

def wystapienia(tekst,baza):
który wypisze wszystkie wystapienia słów z kolekcji (np. listy) baza w napisie tekst.

Wystąpienia powinny być wypisane jako tuple: (napis z baza, indeks pasującego początku w tekst).

Uwaga: Wielkość liter nie powinna mieć znaczenia (Wskazówka: str.[TAB] w ipython).

In [13]:
#u'napis' koduje napis w unicode, który zachowuje się bardzo podobnie do str
list(wystapienia(u'Ale To Już byŁo',[u'aLe',u'był',u'o']))
Out[13]:
[(u'aLe', 0), (u'o', 5), (u'by\u0142', 11), (u'o', 14)]

Zadanie 2 (6+1 pkt)

Całkowanie numeryczne metodą trapezu w $N-1$ punktach na przedziale $[a,b]$ wyraża się wzorem:

$$ \int_{a}^{b} f(x) dx \approx \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{N-2} \left( x_{k+1} - x_{k} \right) \left( f(x_{k+1}) + f(x_{k}) \right) $$

gdzie $x_0,x_1,\ldots,x_{N-1} \in [a,b]$

Napisz funkcję

def calka(f,a,b,N):
która wykona takie całkowanie. Można założyć, że $a \lt b$.

Twoja funkcja powinna:

 1. Utworzyć wektor $\\{x_k\\}$ składający się z $N$ równo odległych punktów pomiędzy $[a,b]$ włącznie (Wsk.: np.linspace)
 2. Utworzyć wektor $\\{f(x_k)\\}$
 3. Wykonać całkowanie metodą trapezu

Napisz 2 wersje tej funkcji:

 1. $\textrm{def calka}$ "zwykła", działającą na listach i dowolnym $f$
 2. $\textrm{def calka_numpy}$ wykonującą operacje wektorowo przy założeniu, że $f$ jest funkcją wektorową
In [10]:
def fun(x):
  return (x-3)*(x-5)*(x-7)+85

#Uzyskane wyniki mogą różnić się nieznacznie w zależnośći od implementacji
print calka(fun,1,5,10)
print calka_numpy(fun,1,5,50)
307.209876543
307.97334444

Dodatkowy 1 punkt: porównaj(wypisz) absolutną rożnicę wyników $calka$ oraz całkowania funkcją scipy.integrate.quad dla $N \in 5,10,15,20,25$

In [6]:
from scipy.integrate import quad
Ns = (5,10,15,20,25) 

Zadanie 3 (6 pkt)

Napisz funkcję

 def podzielne_stat(nlst,dzielniki):
która dla listy liczb naturalnych nlst oraz listy naturalnych dzielników dzielniki wypisze:

 1. procent liczb z nlst podzielnych przez $d$ dla każdego $d \in \textrm{dzielniki}$
 2. maksymalną resztę z dzielenia przez $d$ dla każdego $d \in \textrm{dzielniki}$
  (reszta = n%d)

W rozwiązaniu użyj słownika(ów) dict, lub collections.Counter.

In [2]:
podzielne_stat([5,8,10,15],[2,3,5])
Procent podzielnych: {2: 50, 3: 25, 5: 75}
Maks. reszta: {2: 1, 3: 2, 5: 3}

Zadanie 4 (7 pkt)

a) Napisz defincję klasy Zdarzenia

class Zdarzenia(object):
która ma następujący interfejs:

 • __init__(self, \wagi)
  Konstruktor, który przyjmuje dowolną liczbę argumentów będących wagami
  (liczby rzeczywiste - patrz przykład), następnie
  1. odrzuca wszystkie wagi $w_i<=0$
  2. zapamiętuje wewnątrz klasy ciąg $p_i = \frac{w_i}{\sum w_i}$ jako wektor
  np.array* (jest to ciąg prawdopodobieństw sumujących się do 1)

 • prob
  property zwracające wektor prawdopodobieństw $p_i$

 • entropia(self)
  zwraca entropię policzoną ze wzoru ($H$ to entropia):
  $ H = -\sum^N_{i=1}p_i \log(p_i)$
  Użyj funkcji np.sum i np.log (logarytm naturalny)

In [3]:
import numpy as np
from numpy import sum, log, log2

b) Napisz podklasę Zdarzenia_lg2 , która do liczenia entropii używa logarytmu o podstawie 2 (np.log2)

Przykład:

In [5]:
zd=Zdarzenia(1.,3.,11.,4.,-1.)
print "Prob1 =",zd.prob
print "H1 =",  zd.entropia()

zd2=Zdarzenia_lg2(1.,3.,11.,4.,-1.)
print "Prob2 =",zd2.prob
print "H2 =",  zd2.entropia()
Prob1 = [ 0.05263158 0.15789474 0.57894737 0.21052632]
H1 = 1.09086727857
Prob2 = [ 0.05263158 0.15789474 0.57894737 0.21052632]
H2 = 1.57378881307

Zadanie 5 (5 pkt)

Przeanalizuj przykładowy kod poniżej, oraz wynikowy wykres.

In [1]:
"""
Compute the coherence of two signals
"""
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# make a little extra space between the subplots
plt.subplots_adjust(wspace=0.5)

dt = 0.01
t = np.arange(0, 30, dt)
nse1 = np.random.randn(len(t))         # white noise 1
nse2 = np.random.randn(len(t))         # white noise 2
r = np.exp(-t/0.05)

cnse1 = np.convolve(nse1, r, mode='same')*dt  # colored noise 1
cnse2 = np.convolve(nse2, r, mode='same')*dt  # colored noise 2

# two signals with a coherent part and a random part
s1 = 0.01*np.sin(2*np.pi*10*t) + cnse1
s2 = 0.01*np.sin(2*np.pi*10*t) + cnse2

plt.figure(figsize=(8,6),facecolor='w')
plt.subplot(211)
plt.plot(t, s1, 'b-', t, s2, 'g-')
plt.xlim(0,5)
plt.xlabel('time')
plt.ylabel('s1 and s2')
plt.grid(True)

plt.subplot(212)
cxy, f = plt.cohere(s1, s2, 256, 1./dt)
plt.ylabel('coherence')
plt.show()

Napisz funkcję

def coherence3(s1,s2,s3):
która wykona wykres, taki jak poniżej.

 • Na pierwszym wykresie powinny znaleźć się wszystkie 3 sygnały,
 • na drugim wykresie powinna być koherencja sygnałów s1,s2
 • na trzecim wykresie powinna być koherencja sygnałów s2,s3
In [3]:
#s1, s2 wzięte z przykładu powyżej
coherence3(s1,s2,s1+s2)