Name
..
1-ondas-sismicas.ipynb
2-reflexao-refracao.ipynb
3-refracao-critica.ipynb
4-sismica-refracao.ipynb
5-reflexao-cmp.ipynb
6-reflexao-nmo-empilhamento.ipynb
8-reflexao-resolucao.ipynb