In [5]:
#instalujemy pakiet folium

!pip install folium -q
In [6]:
# importujemy pakiet folium
import folium

# konfiguracja obiektu mapy
mapa = folium.Map(location=[52.325, 18.94], zoom_start=6)

# wyswietlamy mape
mapa
Out[6]:
In [ ]: