In [1]:
#Gerekli kütüphaneler
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
In [2]:
dataset = pd.read_csv("sirket_giderleri.csv")
In [3]:
dataset.head()
Out[3]:
Arge Yonetim Pazarlama Sehir Kar
0 165349.20 136897.80 471784.10 Ankara 192261.83
1 162597.70 151377.59 443898.53 Istanbul 191792.06
2 153441.51 101145.55 407934.54 Bursa 191050.39
3 144372.41 118671.85 383199.62 Ankara 182901.99
4 142107.34 91391.77 366168.42 Bursa 166187.94
In [4]:
dataset.isnull().sum()
Out[4]:
Arge     0
Yonetim   0
Pazarlama  0
Sehir    0
Kar     0
dtype: int64
In [5]:
X = dataset.iloc[:, :-1].values
y = dataset.iloc[:, 4].values

Kategorik veriler

Kategorik verimiz 4. değişken olduğundan dolayı, bu sütun üzerinde işlem yapmak istiyoruz. Python'da indekleme 0'dan başladığı için bunu 3. sütun olarak işleme sokacağız. Değişkenimize baktığımızda 3 farklı şehir ismi yer alıyor. Bu her bir şehir için yeni bir sütun demek oluyor.Yani artık 4. sütun yerine, her şehir için yeni bir sütun oluşturuyoruz.Eğer veri setinde şehir Ankara ise 1 yaz, diğer şehirlere ait hücrelere 0 yaz. Bunu yapmamızdaki asıl sebep şehirlerin birbirleri arasında üstünlüğünün olmamasını sağlamak. Çünkü 4. sütunda Ankara yerine 1, Bursa yerine 2, İstanbul yerine 3 yazmış olsaydık, İstanbulun diğer iki şehirden daha üstün olduğu anlamına gelecekti.

In [6]:
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, OneHotEncoder
labelencoder = LabelEncoder()
X[:, 3] = labelencoder.fit_transform(X[:, 3])
onehotencoder = OneHotEncoder(categorical_features = [3])
X = onehotencoder.fit_transform(X).toarray()
In [7]:
print(pd.DataFrame(X).head())
   0  1  2     3     4     5
0 1.0 0.0 0.0 165349.20 136897.80 471784.10
1 0.0 0.0 1.0 162597.70 151377.59 443898.53
2 0.0 1.0 0.0 153441.51 101145.55 407934.54
3 1.0 0.0 0.0 144372.41 118671.85 383199.62
4 0.0 1.0 0.0 142107.34  91391.77 366168.42

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 0,1 ve 2 numaralı değişkenlerimiz şehir değişkeni için oluşturduğumuz dummy features'u temsil ediyor.
Ankara -> 1. Sütun
Bursa-> 2. Sütun
İstanbul->3. Sütun

In [8]:
#Farklı olan şehirlerin sayısı
dataset['Sehir'].value_counts()
Out[8]:
Ankara   17
Istanbul  17
Bursa    16
Name: Sehir, dtype: int64

Dummy Variable Tuzağından Kaçınma

Aşağıda örneğe baktığmızda merkezi A,B,C den oluşan ve kayıp değeri olan bir tablo görüyoruz.

Center Loss
A ------- 12.4
A ------- 10.7
B ------- 9.1
B ------- 11.5
C ------- 8.5
C ------- 11.8

Bu tablodaki kategorik değerlerin numerik ifadelere çevirdiğimizde şöyle bir taablo elde ederiz.

dummy_a dummy_b dummy_c Loss
1--------------------0-----------0---------12.4
1------------------- 0---------- 1--------- 10.7
0------------------- 1---------- 0--------- 9.1
0------------------- 1---------- 0--------- 11.5
0------------------- 0---------- 1--------- 8.5
0------------------- 0---------- 1--------- 11.8

and the matrix regression equation y = X β + ε would look like this:
[ 12.4 ]     [ 1 1 0 0 ]
[ 20.7 ]     [ 1 1 0 0 ]   [ beta0 ]
[ 9.1 ]   =  [ 1 0 1 0 ]   [ alpha1 ] +  epsilon
[ 11.5 ]     [ 1 0 1 0 ]  [ alpha2 ]
[ 8.5 ]       [ 1 0 0 1 ]  [ alpha3 ]
[ 11.8 ]     [ 1 0 0 1 ]

 • X matrisinin ilk sütununun ,kalan kalan üç sütunun toplamına eşit olduğuna dikkat edin, böylece 1. sütunun, 2., 3. ve 4. sütunlarıyla korelasyonu 1'dir.Böylece mükemmel korelasyon yakalarız ve X matrisini tersine çeviremeyiz. Bu nedenle de β ^ için denklemi çözemeyiz.

Bu yüzden oluşturduğumuz dummy değerlerinden herhangi birisini bırakmamız gerekiyor. Yani m tane değerimiz varsa m - 1 değer için çözmemiz gerekiyor. Bu yüzden ben sayısı en az olan Bursa sütununu düşüreceğim. Herhangi bir satırda İstanbul ve Ankara değeri 0 olduğunda Bursa için bu değer 1 olarak iişlem yapılıyor. Böylece tuzağa düşmemiş oluyoruz.

In [9]:
# Dummy Variable Tuzağından Kaçınma
X = X[:, 1:]
In [10]:
# Training ve Test split olarak verimizi iki parçaya ayıralım
from sklearn.model_selection import train_test_split
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size = 0.2, random_state = 0)
In [11]:
# Çoklu Modelimizi Eğitelim
'''Multiple Linear Regression Linear REgression sınıfından olduğu için LinearRegression class'ını yüklüyoruz ''' 
from sklearn.linear_model import LinearRegression
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)
Out[11]:
LinearRegression(copy_X=True, fit_intercept=True, n_jobs=1, normalize=False)
In [12]:
# Test Sonuçlarını Tahmin Edelim
y_pred = regressor.predict(X_test)
In [13]:
y_pred
Out[13]:
array([ 103015.20159797, 132582.27760815, 132447.73845175,
     71976.09851258, 178537.48221055, 116161.24230165,
     67851.69209675,  98791.73374687, 113969.43533013,
    167921.06569551])

Features (Değişken) Seçimi

Algoritmaları öğrenmeye başlarken en çok araştırdığım konu buydu sanırım. Bütun değişkenleri dahil ediyor muyuz? Ya da hangilerini seçmemiz gerekiyor. Bunun için birkaç yöntem mevcut bunlardan birisi de backward elemination.(Geriye doğru eleme)

Backward elemination

1- P Değeri Anlamlılık

 • P değeri bir karşılaştırmada istatiksel anlamlılık düzeyine işaret eder. Olası hata miktarını gösterir. Bu değer 0,05 olarak önerilmiş ve kabul görmüştür. Bir test sonucunda bulunan P değeri 0,05'in altında ise karşılaştırma sonucunda anlamlı farklılık vardır.

2 - Tüm değişkenler modele dahil edilir.

3 -Her bir bağımsız değişkenin P dğerine bakılır. Bu değer 0.05'ten büyük ise değişken listeden çıkarılır. İlk olarak 0.05'ten büyük olan en büyük değer modelden çıkarılarak işleme başanır. Bütün değişkenlerin P değeri 0.05' in altında olana kadar işlem devam eder.

4- Çıkarılan her bir değişkenden sonra model tekrar kurulur ve 3. adım tekrar yapılır.

5 - Eğer P değeri 0.05' in üstünde olan herhangi bir değişken yoksa, işlem sonlandırılır.

In [14]:
#Backward elemination işlemini gerçekleştirmek için gerekli kütüphanemizi dahil edelim
import statsmodels.formula.api as sm

Multiple Linear Regression Formulu

y = β0 + X1β1 + X2β2 + X3β3 + ε

Yukarıda formulde gördüğünüz gibi beta0 değeri sabit olup 1' e eşitir. Fakat bu değer bizim bağımsız değişkenlerimizin bulunduğu lisete (X) yok. Sabit 1 değerini bu listeye eklememiz gerekiyor.Bunun için Numpy' ın' append() ve ones() methodunu kullanacağız. Normalde append fonksiyonuna 1.değer olarak listemizi 2. değer olarak ise eklemek istediğimiz değeri veririz.Fakat böyle yaptığımız beta0' ı listemizin en sonuna ekleriz.Fakat bu değişkeni ilk eleman olarak eklemek istiyoruz.Bunun için np.ones()'ı append() methoduna ilk eleman olarak, X' i ise 2. eleman olarak yazıyoruz. Böylece beta0 değerlerini başa almış oluyoruz.

In [15]:
# X' bakarsanız 50 satırdan oluşuyor. Bu yüzden 50 satırlık 1 değerini np.ones(50,1) ile oluşturuyoruz.
X = np.append(arr = np.ones((50, 1)).astype(int), values = X, axis = 1)
X_opt = X[:, [0, 1, 2, 3,4,5]]
regressor_OLS = sm.OLS(endog = y, exog = X_opt).fit()
# summary() fonksiyonu ile istatiksek bir çok değere ulaşabiliriz.
regressor_OLS.summary()
Out[15]:
OLS Regression Results
Dep. Variable: y R-squared: 0.951
Model: OLS Adj. R-squared: 0.945
Method: Least Squares F-statistic: 169.9
Date: Sat, 14 Oct 2017 Prob (F-statistic): 1.34e-27
Time: 15:28:33 Log-Likelihood: -525.38
No. Observations: 50 AIC: 1063.
Df Residuals: 44 BIC: 1074.
Df Model: 5
Covariance Type: nonrobust
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
const 5.008e+04 6952.587 7.204 0.000 3.61e+04 6.41e+04
x1 240.6758 3338.857 0.072 0.943 -6488.349 6969.701
x2 41.8870 3256.039 0.013 0.990 -6520.229 6604.003
x3 0.8060 0.046 17.369 0.000 0.712 0.900
x4 -0.0270 0.052 -0.517 0.608 -0.132 0.078
x5 0.0270 0.017 1.574 0.123 -0.008 0.062
Omnibus: 14.782 Durbin-Watson: 1.283
Prob(Omnibus): 0.001 Jarque-Bera (JB): 21.266
Skew: -0.948 Prob(JB): 2.41e-05
Kurtosis: 5.572 Cond. No. 1.47e+06

1.Adım P değeri en büyük ve 0.05'ten büyük olan listemizin 2. elemanı. Bu değeri listeden çıkaralım

In [16]:
X_opt = X[:, [0, 1,3,4,5]]
regressor_OLS = sm.OLS(endog = y, exog = X_opt).fit()
regressor_OLS.summary()
Out[16]:
OLS Regression Results
Dep. Variable: y R-squared: 0.951
Model: OLS Adj. R-squared: 0.946
Method: Least Squares F-statistic: 217.2
Date: Sat, 14 Oct 2017 Prob (F-statistic): 8.49e-29
Time: 15:28:33 Log-Likelihood: -525.38
No. Observations: 50 AIC: 1061.
Df Residuals: 45 BIC: 1070.
Df Model: 4
Covariance Type: nonrobust
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
const 5.011e+04 6647.870 7.537 0.000 3.67e+04 6.35e+04
x1 220.1585 2900.536 0.076 0.940 -5621.821 6062.138
x2 0.8060 0.046 17.606 0.000 0.714 0.898
x3 -0.0270 0.052 -0.523 0.604 -0.131 0.077
x4 0.0270 0.017 1.592 0.118 -0.007 0.061
Omnibus: 14.758 Durbin-Watson: 1.282
Prob(Omnibus): 0.001 Jarque-Bera (JB): 21.172
Skew: -0.948 Prob(JB): 2.53e-05
Kurtosis: 5.563 Cond. No. 1.40e+06

2.Adım P değeri en büyük ve 0.05'ten büyük olan listemizin 1. elemanı. Bu değeri de listeden çıkaralım

In [17]:
X_opt = X[:, [0,3,4,5]]
regressor_OLS = sm.OLS(endog = y, exog = X_opt).fit()
regressor_OLS.summary()
Out[17]:
OLS Regression Results
Dep. Variable: y R-squared: 0.951
Model: OLS Adj. R-squared: 0.948
Method: Least Squares F-statistic: 296.0
Date: Sat, 14 Oct 2017 Prob (F-statistic): 4.53e-30
Time: 15:28:33 Log-Likelihood: -525.39
No. Observations: 50 AIC: 1059.
Df Residuals: 46 BIC: 1066.
Df Model: 3
Covariance Type: nonrobust
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
const 5.012e+04 6572.353 7.626 0.000 3.69e+04 6.34e+04
x1 0.8057 0.045 17.846 0.000 0.715 0.897
x2 -0.0268 0.051 -0.526 0.602 -0.130 0.076
x3 0.0272 0.016 1.655 0.105 -0.006 0.060
Omnibus: 14.838 Durbin-Watson: 1.282
Prob(Omnibus): 0.001 Jarque-Bera (JB): 21.442
Skew: -0.949 Prob(JB): 2.21e-05
Kurtosis: 5.586 Cond. No. 1.40e+06

3.Adım P değeri en büyük ve 0.05'ten büyük olan listemizin 2. elemanı. Bu değeride listeden çıkaralım

In [18]:
X_opt = X[:, [0,3,5]]
regressor_OLS = sm.OLS(endog = y, exog = X_opt).fit()
regressor_OLS.summary()
Out[18]:
OLS Regression Results
Dep. Variable: y R-squared: 0.950
Model: OLS Adj. R-squared: 0.948
Method: Least Squares F-statistic: 450.8
Date: Sat, 14 Oct 2017 Prob (F-statistic): 2.16e-31
Time: 15:28:33 Log-Likelihood: -525.54
No. Observations: 50 AIC: 1057.
Df Residuals: 47 BIC: 1063.
Df Model: 2
Covariance Type: nonrobust
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
const 4.698e+04 2689.933 17.464 0.000 4.16e+04 5.24e+04
x1 0.7966 0.041 19.266 0.000 0.713 0.880
x2 0.0299 0.016 1.927 0.060 -0.001 0.061
Omnibus: 14.677 Durbin-Watson: 1.257
Prob(Omnibus): 0.001 Jarque-Bera (JB): 21.161
Skew: -0.939 Prob(JB): 2.54e-05
Kurtosis: 5.575 Cond. No. 5.32e+05

4.Adım

In [19]:
X_opt = X[:, [0,5]]
regressor_OLS = sm.OLS(endog = y, exog = X_opt).fit()
regressor_OLS.summary()
Out[19]:
OLS Regression Results
Dep. Variable: y R-squared: 0.559
Model: OLS Adj. R-squared: 0.550
Method: Least Squares F-statistic: 60.88
Date: Sat, 14 Oct 2017 Prob (F-statistic): 4.38e-10
Time: 15:28:33 Log-Likelihood: -580.18
No. Observations: 50 AIC: 1164.
Df Residuals: 48 BIC: 1168.
Df Model: 1
Covariance Type: nonrobust
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
const 6e+04 7684.530 7.808 0.000 4.46e+04 7.55e+04
x1 0.2465 0.032 7.803 0.000 0.183 0.310
Omnibus: 4.420 Durbin-Watson: 1.178
Prob(Omnibus): 0.110 Jarque-Bera (JB): 3.882
Skew: -0.336 Prob(JB): 0.144
Kurtosis: 4.188 Cond. No. 4.89e+05