Name
..
psi4_adc_cascade.ipynb
.gitignore
data.py
import_data.py
molsturm_sto3g_adc2.py
psi4_ccpvdz_adc2_spectrum.py
psi4_ccpvdz_cvs_adc2.py
psi4_sto3g_adc2.py
psi4_sto3g_uhf_adc2.py
pyscf_ccpvdz_adc2_ao_properties.py
pyscf_ccpvdz_adc2_spectrum.py
pyscf_ccpvdz_adc3_comparison.py
pyscf_ccpvdz_fc_adc3.py
pyscf_ccpvdz_fv_adc3.py
pyscf_ccpvdz_xes.py
pyscf_ccpvtz_adc3.py
pyscf_sto3g_adc1.py
pyscf_sto3g_adc2.jl
pyscf_sto3g_adc2.py
pyscf_sto3g_uhf_adc2.py
setup_environment.sh
sto3g_adc1.py
sto3g_adc2.py
sto3g_adc2x.py
sto3g_adc2x_tensor_cache_statistics.py
sto3g_adc3.py
sto3g_cvs_adc2.py
sto3g_fc_adc2.py
sto3g_uadc2.py
tpa.py
veloxchem_ccpvdz_adc2_spectrum.py
veloxchem_sto3g_adc2.py