Name
..
data
02-Python-1-Data.ipynb
02-Python-1-Data_Instructor.ipynb
02-Python-1-Lists.ipynb
02-Python-1-Lists_Instructor.ipynb
02-Python-1-Logic.ipynb
02-Python-1-Logic_Instructor.ipynb
02-Python-1-Loops.ipynb
02-Python-1-Loops_Instructor.ipynb
02-Python-1-MultiLists.ipynb
02-Python-1-MultiLists_Instructor.ipynb
index.ipynb