matplotlib

matplotlib to biblioteka do generowania wykresów w Pythonie o bogatych możliwościach. Nie jest ona częścią biblioteki standardowej ale jest domyślnie zainstalowana w dystrybucjach 'naukowych' Pythona.

In [ ]:
import math
In [ ]:
x = [x/100 for x in range(1000)]
y = [math.sin(a) for a in x]
In [ ]:
import matplotlib.pyplot as plt
In [ ]:
plt.plot(x,y)
plt.grid()
In [ ]:
import random
x = [random.randint(1,10) for x in range(100)]
y = [random.randint(1,10) for x in range(100)]
In [ ]:
plt.hist((x,y));
In [ ]:
plt.scatter(x,y)
In [ ]:
plt.show()
In [ ]:
plt.bar(range(10),range(10))
In [ ]:
plt.barh(range(10),range(10))

pakiet matplotlib jest zintegrowany z pakietem numpy co ułatwia generowanie wykresów:

In [ ]:
x = np.linspace(-np.pi,np.pi,50)
x
In [ ]:
plt.plot(x, np.cos(x))
plt.grid()
In [ ]:
%pylab
In [ ]:
x = linspace(-pi,pi,50)
x
In [ ]:
plot(x, cos(x))
grid()
In [ ]:
np.random.randint(0,2,5)
In [ ]:
A = randint(0,2,(5,5))
A
In [ ]:
matshow(A)

API

Matplolitb dostarcza rozbudowane API (ang. application programming interface) ktore umozliwia bezposrednie manipulowanie poszczegolnymi komponentami wykresu, reprezentowanymi przez obiekty klas pakietu matplotlib. Podstawowe klasy pakietu matplotlib ilustruje ponizszy diagram:

Poniżej kilka ciekawych przykładów ilustrujących możliwości wykorzystania API pakietu matplotlib:

integral_demo.py - opisywanie wykresów z użyciem symboli matematycznych

In [ ]:
"""
Plot demonstrating the integral as the area under a curve.

Although this is a simple example, it demonstrates some important tweaks:

  * A simple line plot with custom color and line width.
  * A shaded region created using a Polygon patch.
  * A text label with mathtext rendering.
  * figtext calls to label the x- and y-axes.
  * Use of axis spines to hide the top and right spines.
  * Custom tick placement and labels.
"""
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import Polygon

def func(x):
  return (x - 3) * (x - 5) * (x - 7) + 85

a, b = 2, 9 # integral limits
x = np.linspace(0, 10)
y = func(x)

fig, ax = plt.subplots()
plt.plot(x, y, 'r', linewidth=2)
plt.ylim(ymin=0)

# Make the shaded region
ix = np.linspace(a, b)
iy = func(ix)
verts = [(a, 0)] + list(zip(ix, iy)) + [(b, 0)]
poly = Polygon(verts, facecolor='0.9', edgecolor='0.5')
ax.add_patch(poly)

plt.text(0.5 * (a + b), 30, r"$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$",
     horizontalalignment='center', fontsize=20)

plt.figtext(0.9, 0.05, '$x$')
plt.figtext(0.1, 0.9, '$y$')

ax.spines['right'].set_visible(False)
ax.spines['top'].set_visible(False)
ax.xaxis.set_ticks_position('bottom')

ax.set_xticks((a, b))
ax.set_xticklabels(('$a$', '$b$'))
ax.set_yticks([])

plt.show()

scatter_demo.py - wykres 'punktowy'

In [ ]:
"""
Demo of scatter plot

Size increases radially in this example and color increases with angle (just to
verify the symbols are being scattered correctly).
"""
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


N = 150
r = 2 * np.random.rand(N)
theta = 2 * np.pi * np.random.rand(N)
area = 300 * r**2 * np.random.rand(N)
colors = theta

ax = plt.subplot(111)
c = plt.scatter(theta, r, c=colors, s=area, cmap=plt.cm.hsv)
c.set_alpha(0.7)

plt.grid()
plt.show()

bar_demo.py - wykres kolumnowy ze zróżnicowaniem szerokości kolumn i przezroczystością kolorów

In [ ]:
# %load bar_demo.py
"""
Demo of bar plot
"""
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


N = 20
theta = np.linspace(0.0, 2 * np.pi, N, endpoint=False)
radii = 10 * np.random.rand(N)
width = np.pi / 4 * np.random.rand(N)

ax = plt.subplot(111)
bars = ax.bar(theta, radii, width=width, bottom=0.0)

# Use custom colors and opacity
for r, bar in zip(radii, bars):
  bar.set_facecolor(plt.cm.jet(r / 10.))
  bar.set_alpha(0.5)

plt.grid()
plt.show()

polar_demo.py - powyższe wykresy ułożone obok siebie we współrzędnych polarnych

In [ ]:
# %load polar_demo.py
"""
Demo of plot on a polar axis.
"""
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# plot #1
N = 20
theta = np.linspace(0.0, 2 * np.pi, N, endpoint=False)
radii = 10 * np.random.rand(N)
width = np.pi / 4 * np.random.rand(N)

ax = plt.subplot(121, polar=True)
bars = ax.bar(theta, radii, width=width, bottom=0.0)

# Use custom colors and opacity
for r, bar in zip(radii, bars):
  bar.set_facecolor(plt.cm.jet(r / 10.))
  bar.set_alpha(0.5)

# plot #2
N = 150
r = 2 * np.random.rand(N)
theta = 2 * np.pi * np.random.rand(N)
area = 200 * r**2 * np.random.rand(N)
colors = theta

ax = plt.subplot(122, polar=True)
c = plt.scatter(theta, r, c=colors, s=area, cmap=plt.cm.hsv)
c.set_alpha(0.75)
  
plt.show()
In [ ]:
%matplotlib qt5

bayes_update.py - wykres animowany, pokazuje ewolucje rozkładu a posteriori wzgledem naplywajacych obserwacji (uruchomić na lokalnym komputerze)

In [ ]:
# %load bayes_update.py
# update a distribution based on new data.
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.stats as ss
from matplotlib.animation import FuncAnimation

class UpdateDist(object):
  def __init__(self, ax, prob=0.5):
    self.success = 0
    self.prob = prob
    self.line, = ax.plot([], [], 'k-')
    self.x = np.linspace(0, 1, 200)
    self.ax = ax

    # Set up plot parameters
    self.ax.set_xlim(0, 1)
    self.ax.set_ylim(0, 15)
    self.ax.grid(True)

    # This vertical line represents the theoretical value, to
    # which the plotted distribution should converge.
    self.ax.axvline(prob, linestyle='--', color='black')

  def init(self):
    self.success = 0
    self.line.set_data([], [])
    return self.line,

  def __call__(self, i):
    # This way the plot can continuously run and we just keep
    # watching new realizations of the process
    if i == 0:
      return self.init()

    # Choose success based on exceed a threshold with a uniform pick
    if np.random.rand(1,) < self.prob:
      self.success += 1
    y = ss.beta.pdf(self.x, self.success + 1, (i - self.success) + 1)
    self.line.set_data(self.x, y)
    return self.line,

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(1, 1, 1)
ud = UpdateDist(ax, prob=0.7)

anim = FuncAnimation(fig, ud, frames=300, init_func=ud.init,
    interval=20, blit=True)
In [ ]:
plt.show()

polar_anim_demo.py - wykres animowany (uruchomiać lokalnie)

In [ ]:
"""
Demo of a line plot on a polar axis.
"""
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.animation import FuncAnimation
import matplotlib.cm as cm

colors = cm.jet(np.linspace(0, 1, 60))

r = np.arange(0, 2.0, 0.01)
theta = 2 * np.pi * r

fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, polar=True)
line, = ax.plot(theta, r, linewidth=8, animated=True)
ax.set_rmax(2.0)
ax.grid(True)

def anim(i):
  global theta
  theta -= 1/(3*np.pi)
  line.set_xdata(theta)
  line.set_color(colors[i])
  return line,
  
ax.set_title("A line plot on a polar axis", va='bottom')
anim = FuncAnimation(fig, anim, frames=60, interval=15, blit=True,
           repeat_delay=0)
plt.show()