Przykład 1

Covers:

 • Resources: Resource
 • Condition events

This example models a bank counter and customers arriving at random times. Each customer has a certain patience. It waits to get to the counter until she’s at the end of her tether. If she gets to the counter, she uses it for a while before releasing it. New customers are created by the source process every few time steps.

W przykładzie wystepują 2 typy agentów:

 • klienci, reprezentowani przez obiekty klasy simpy.Process, ktorych zachowanie opisuje funkcja customer(). Klienci oczekują w kolejce do stanowiska obsługi i mogą ją opuścić, kiedy czas oczekiwania na obsługę przekroczy indywidulny próg cierpliwości (patience)
 • stanowisko obslugi (counter), reprezentowane przez obiekt klasy simpy.Resource

Przebieg symulacji jest sterowany przez strumień napływajacych klientów, generowany przez funkcję source()

Nowym elementem wprowadzonym w symulacji jest mozliwosc opuszczenia kolejki przez oczekujacego klienta. Wykorzystujemy w tym celu wyrazenie

results = yield req | env.timeout(patience)

ktore oznacza, że agent oczekuje na zajscie jednego z wymienionych zdarzen: req - rozpoczecie obslugi przez serwer lub timeout(patience) - 'wyczerpanie sie' cierpliwosci. Znak '|' jest operatorem alternatywy. Równoważnym sposobem zapisu powyzszego polecenia jest

results = yield simpy.events.AnyOf(env, (req, env.timeout(patience)))

Istnieje rowniez mozliwosc oczekiwania na wystapienie wszystkich zdarzen z uzyciem operatora koniunkcji '&' albo rownoważnie wywołania simpy.events.AllOf(srodowisko, lista_zdarzen). Operatory koniunkcji i alternatywy można łączyć tworząc złożone wyrażenia, np.:

results = yield (zdarzenieA | zdarzenieB) & zdarzenieC
In [ ]:
"""
Bank renege example

Covers:

- Resources: Resource
- Condition events

Scenario:
 A counter with a random service time and customers who renege. Based on the
 program bank08.py from TheBank tutorial of SimPy 2. (KGM)

"""
import random
import simpy
In [ ]:
RANDOM_SEED = 42
NEW_CUSTOMERS = 15 # Total number of customers
INTERVAL_CUSTOMERS = 10.0 # Generate new customers roughly every x seconds
MIN_PATIENCE = 1 # Min. customer patience
MAX_PATIENCE = 3 # Max. customer patience
In [ ]:
def source(env, number, interval, counter):
  """Source generates customers randomly"""
  for i in range(number):
    c = customer(env, 'Customer%02d' % i, counter, time_in_bank=12.0)
    env.process(c)
    t = random.expovariate(1.0 / interval)
    yield env.timeout(t)
In [ ]:
def customer(env, name, counter, time_in_bank):
  """Customer arrives, is served and leaves."""
  arrive = env.now
  print('%7.4f %s: Here I am' % (arrive, name))

  with counter.request() as req:
    patience = random.uniform(MIN_PATIENCE, MAX_PATIENCE)
    # Wait for the counter or abort at the end of our tether
    results = yield req | env.timeout(patience)
    
    wait = env.now - arrive

    if req in results:
      # We got to the counter
      print('%7.4f %s: Waited %6.3f' % (env.now, name, wait))

      tib = random.expovariate(1.0 / time_in_bank)
      yield env.timeout(tib)
      print('%7.4f %s: Finished' % (env.now, name))

    else:
      # We reneged
      print('%7.4f %s: RENEGED after %6.3f' % (env.now, name, wait))
In [ ]:
# Setup and start the simulation
random.seed(RANDOM_SEED)
env = simpy.Environment()
counter = simpy.Resource(env, capacity=1)
In [ ]:
# Start processes and run
print('Bank renege')
env.process(source(env, NEW_CUSTOMERS, INTERVAL_CUSTOMERS, counter))
env.run()